خدمت یکی از ابزارهای بهبودی است

امروز یک برنامه روحانی برای همه معتادان قابل دسترس است و دیگر لازم نیست نا امیدانه رنج بکشیم و بمیریم و این امر فقط و فقط توسط کارکرد قدم های دوازده گانه، سنت ها ، راهنما ، شرکت در جلسات ، داشتن عملکرد و خدمت کردن میسر می شود. ... ادامه مطلب