خدمت به معتادان یک اصل روحانی است

15 سال قبل که من وارد برنامه شدم ، تعداد ما و حتی اعضای قدیمی تر NA  در کشور بحرین بسیار کم بود ،  من در گروه المبادله دو سال ماندم و بعد بعنوان خدمتگزار NA ، نماینده این گروه شدم و بعد از این خدمت ، بعنوان منشی شورای منطقه کشور بحرین انتخاب شدم . ... ادامه مطلب