اعضای قدیمی جوان در NA

تغییر شکل یک معتاد نوجوان، وحشت زده و منزوی به فردی بالغ، نسبتا شاد، موفق و مسئولیت پذیر؛ تنها با به کار گیری دوازده قدم انجمن معتادان گمنام و همچنین کمک یک معتاد به معتاد دیگر میسر گشته است، زمانی که یک معتاد دست کمک را به سوی معتاد دیگری دراز می کند، رابطه ای ایجاد می شود که به واسطه ی آن امید، رشد روحانی و بهبودی دراز مدت امکان پذیر خواهد بود. ... ادامه مطلب