سوال های رهجو از راهنما

برای همین است که به هیچ فردی تکیه نمی کنم ، برعکس سعی می کنم قلبم را باز کنم تا تجربه جمعی انجمن را در چگونه زندگی کردن بدون مصرف مواد دریافت کنم. من فکر می کنم که خوش شانس هستم که می توانم از منابع معتادان گمنام در این زمان استفاده نمایم ؛ پس متشکرم NA . ... ادامه مطلب