پیرشدن,عواقب اعتياد فعالمان,تجاربمان در اعتياد فعال,شروع به مصرف مواد,طرز فکر معتاد

پیرشدن

علی رغم ترس مان از پیرترشدن, بسیاری از ما در میابیم که می توانیم آنچه را که بدان تبدیل شده ایم، با تمام درد و رنج آن, درآغوش گرفته و دوست بداریم. یکی از اعضا اینطور گفت: اکنون که سنم افزایش پیدا کرده, به سختی می توانم بدون تكيه بر میز, از جایم بلند شوم، اما نسبت به آنچه که هستم احساس رضایت و امنیت می کنم ، خود را بیشتر از زمانی که یک جوان مغرور بودم, جذاب می بینم!". ... ادامه مطلب