از سردستگی جنایتکاران,تا گردانندگی جلسه,مواد مخدر و خشونت,آرمان بهبودی,آزادی از اعتیاد

از سردستگی جنایتکاران تا گردانندگی جلسه

تنها راه رسیدن به آن آزادی، که پیش از من به آن دست یافته اند، اول از همه پرهیز از مصرف مجدد در هر شرایطی است، و سپس به کار گیری قدم های دوازده گانه، و کمک به دیگران با انتقال این پیام امید. معتادان گمنام سالها قبل وعدهای به من داد، که همانا آزادی از اعتیاد فعال بود. من از معتادان گمنام بابت این وفای به عهد سپاس گزارم. ... ادامه مطلب