زندگی و مرگ در NA,معتاد جویای بهبودی,شور و حرارت NA,بیماری وخیم اعتیاد

زندگی و مرگ در NA

من خداوند یا کس دیگری را بابت مرگ پسرم مقصر نمی دانم. پسرم به اختیار خودش ، آن سوزن را در رگش فرو کرد؛ و پیامد این کار مرگ بود. داشت می آمد پیش من، اما جایی در میان سفر، بیماری اعتیاد کار خودش را کرد. : امروز می دانم که زندگی گران بهاست، و سعی می کنم قدر این فرصت کوتاه را بدانم ، تا جایی که بتوانم سعی می کنم همیشه در خدمت تازه واردها باشم. من " همان کارهایی را می کنم که در آن نود روز اول، مرا پاک نگه داشت. ... ادامه مطلب