به دیدۂ شکر,حامل پیام بهبودی,ولع مصرف مواد مخدر,پاسداشت بهبودی,برهوت عجز مواد مخدر

به دیدۂ شکر

زندگی من، در حکم یک پیام روشن و واضح است: یک متخصص تحصیل کرده با نوعی بیماری که تمام زندگی فرد را عوض می کند می تواند در معتادان گمنام پاک بماند، اگر به دیگران هم در این امر کمک کند و خود نیز از کمک خواستن دست برندارد.دیگران پیام سرگذشت مرا به شیوه ای بس موجزتر بیان کرده اند . این که چه طور فردی عادی که اعتیاد همه چیزش را گرفته، در معتادان گمنام می تواند به بهبودی دست یابد. ساده است، و به چشم من دری است گشوده به آزادی از اعتیاد فعال ، و من همین را خوش دارم. ... ادامه مطلب