دم سوم چگونه بر زندگی من تأثير گذاشت,وابستگی مواد مخدر,باور خودمحورانه,رفتار اجباری معتاد,تصمیم معتادگونه

قدم سوم چگونه بر زندگی من تأثير گذاشت

در قدم اول من به این نتیجه رسیدم که علت آشفتگی های درونی و بیرونی من بیماری اعتیاد است که مصرف مواد مخدر. من تحت تأثیراین بیماری، از روی اجبار و بدون داشتن حق انتخاب، طوری عمل می کردم که باعث سرخوردگی، نارضایتی ، دردسر و احساسات دردآور برای خود می شدم. از طرف دیگر برای پوشاندن این احساسات آزار دهنده و فراموش کردن دردهای خود، مواد مخدر مصرف می کردم. ... ادامه مطلب