دنیا از آن من است, اواخر اعتیاد, عجزقدم اول, سپردن قدم سوم, ایمان قدم دوم

دنیا از آن من است

این اواخر، اعتياد بلایی به سرم آورده بود که به مرگ خود راضی بودم و حتی قبل از آشنایی با برنامه به عجزی که در قدم اول از آن صحبت می شود رسیده بودم در کنترل مواد ناتوان بودم و قبول داشتم که از دست خودم کاری ساخته نیست شب های آخر مصرف کارم گریه و زاری و التماس به درگاه خداوند بود که اری ام کند. ولی این ها با آرزو کردن به دست نمی آمد. لازم بود که با داشتن برنامه یک تغییر و تحول عمیق روحانی برایم پیش بیاید که بتوانم از وسوسه مصرف و سایر مسائل دوری کنم. ... ادامه مطلب