اهمیت روابط عمومی

نام ما معتادان گمنام به معنای تمرکز بر روی یک ماده مخدر بخصوص نیست. از منظر NA هیچگونه تفاوتی بین مواد مخدر مختلف از جمله الکل وجود ندارد. عضویت در اینجا رایگان است و ما هیچگونه وابستگی به سازمان های خارج از NA شامل دولت ها ، مذاهب، نیروی انتظامی و یا انجمن های پزشکی و روان پزشکی نداریم .همگام با فعالیت های خدماتی و همکاری ما با افراد دیگری که به دنبال کمک به معتادان هستند ، سعی می کنیم به روزی دست یابیم که هر معتادی در دنیا بتواند فرصت تجربه کردن پیام بهبودی ما را به زبان و فرهنگ خود بدست آورد. ... ادامه مطلب