مهر ماه,انگیزه ترک اعتیاد,وسایل مصرف,ایثار و گمنامی,لغزش خود محورانه

مهر ماه، ماه مهر

بعد از چندین سال مصرف و مشکلات ناشی از آن خسته و تنها شده بودم، قطع مصرف های قبلی جواب نداده بود هر بار که ترک می کردم بعد از چند روز وسوسه ی مصرف و نومیدی و تنهایی به سراغم می آمد و من تنها راه حل را یکبار آری فقط یک بار مصرف دیگر می دانستم که بعد از چند روز نه تنها مصرفم بیشتر می شد بلکه به سایر مواد مخدر دیگر نیز دست درازی می کردم دیگر به خودم قبولانده بودم که توباید تا آخر عمر مصرف کنی و سرنوشتت همین است و بس.  ... ادامه مطلب