الگوی بهبودی من

راهنمایم بیشترین کمک را در مسیر بهبودی توانست به من اهدا کند و مرا به انسانی دیگر تغییر داد ،الگوی بهبودی من ، راهنمایم است ، چیزهایی که باعث شده اند من پیام بهبودی را دریافت کنم ؛ اولاً ایمانی که به خداوند داشتم و ثانیاً رفتارهای راهنمایم بود ، زیرا می دیدم که همیشه در حال انجام کارهای نیک است ، اینها باعث شدند که باور کنم که همه چیز گذرا است و تغییر برای من نیز ممکن است. ... ادامه مطلب