اعتیاد فریاد بی صدا

اعتیاد فریاد بی صداست ، شخص درگیر با اعتیاد فعال ، نزد همگان اعتیادش نمایان است ، اما تصور می کند ، که هیچ کسی خبر ندارد و اعتیادش را انکار می کند ، تسلیم بخش اول بهبودی است ، وقتی قبول کردم که یک معتاد هستم و خودم را بعنوان یک معتاد در جلسات معرفی کردم ، یعنی تسلیم اصول برنامه شده ام و در مسیر بهبودی قرار گرفته ام . ... ادامه مطلب