نفس حیات,معتاد مادر زاد,نور بهبودی,احساس پاکی,معجزه بهبودی

نفس حیات

این راهی است به سوی آزادی ، من از زندگی سرشارم. هنگام خندیدن دهانم را تا بناگوش باز می کنم و از ته دل قه قهه میزنم ، احساس وجد می کنم و دیگر خجول و معذب نیستم. طعم هر احساسی را تا نهایتش می چشم. با نیروی برترم رابطه ای آگاهانه دارم. دعا و مراقبه باعث شده با دیگران و نیروی برترم احساس نزدیکی کنم؛ احساسی که روزگاری اعتیاد آن را ناممکن کرده بود. اعتیاد مرا از زندگی دور می کند. NA مرا با جانم آشتی داده و باعث شده بتوانم ندایش را بشنوم و جانانه فکر کنم. ... ادامه مطلب