نیروی موجود در گروه,فقط برای امروز 5 خرداد,عمق عجز اعتیاد,تجربه جمعی اعتیاد,پاک ماندن و رشد معتادان

نیروی موجود در گروه (فقط برای امروز 5 خرداد)


نیروی موجود در گروه (فقط برای امروز 5 خرداد)

نیروی موجود در گروه,فقط برای امروز 5 خرداد,عمق عجز اعتیاد,تجربه جمعی اعتیاد,پاک ماندن و رشد معتادان

 

شناخت ما از نیرویی برتر به خود ما بستگی دارد…. می توانیم آن را گروه یا برنامه بنامیم و یا آن را خداوند بنامیم.

کتاب پایه

بسیاری از ما تا وقتی عمق عجز خود در برابر اعتیاد را کاملاً نپذیریم، در شناخت نیرویی برتر مشکل خواهیم داشت، اما وقتی این مسئله را بپذیریم، اکثر ما حداقل تمایل داریم به درخواست کمک از نیرویی برتر از بیماری خود توجه کنیم، اولین تماس عملی ما با این نیرو در گروه NA است. احتمالاً اینجاست که باید شروع به گسترش شناخت خود از خداوند کنیم.

عشق بی چون و چرایی که اعضای NA در هنگام کمک به یکدیگر بدون انتظار پاداش ابراز می کنند، گواه بر وجود این نیرو در گروه است، تجربه جمعی گروه در بهبودی، خود نیرویی برتر از ماست، چراکه گروه از چیزهای مؤثر و غیر مؤثر دانش تجربی دارد.

این حقیقت که معتادان هر روز شرکت در جلسات NA را ادامه می دهند، نشانه ای از حضور نیرویی برتر است، نیروی جذاب و مهربانی که به پاک ماندن و رشد معتادان کمک می کند.

همه این مسائل گواه بر وجود نیرویی است که در گروه های NA پیدا می شود، وقتی با ذهنی باز به اطراف نگاه می کنیم، هر یک از ما قادر به تشخیص نشانه های دیگری از این نیرو خواهیم بود، تا وقتی راهی را برای شرکت دادن این نیرو در زندگی روزانه خود پیدا می کنیم، فرقی نمی کند آن را خداوند، نیرویی برتر یا چیز دیگری بنامیم.

نیروی موجود در گروه,فقط برای امروز 5 خرداد,عمق عجز اعتیاد,تجربه جمعی اعتیاد,پاک ماندن و رشد معتادان

فقط برای امروز : چشم و ذهن خود را بر نشانه های نیرویی که در گروه NA من وجود دارد، باز می کنم، از این نیرو برای پاک ماندن کمک می خواهم.

Views: 619

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!