من به ما تبدیل می شود,تنها و ورشکسته,وارد NA شدم,بدون موادمخدر,برایم غیر ممکن بود

من به ما تبدیل می شود

من به ما تبدیل می شود,تنها و ورشکسته,وارد NA شدم,بدون موادمخدر,برایم غیر ممکن بود

زمانی که تنها و ورشکسته وارد NA شدم، تصور ادامه زندگی با یا بدون موادمخدر هم برایم غیر ممکن بود و واقعاً به آخر خط رسیده بودم.

 ما باهم اقرار کردیم که در مقابل بیماری اعتیاد هیچ قدرتی نداریم و اینکه زندگیمان غیرقابل اداره شده است. ما باهم سلامت عقل را جستجو کردیم. ماباهم در برابر مسائل زندگی یکدیگر را حمایت کردیم. ما باهم بهبود یافتیم.من به ما تبدیل می شود,تنها و ورشکسته,وارد NA شدم,بدون موادمخدر,برایم غیر ممکن بود

بدون آغوش های گرم و درک و همدردیِ شما هرگز نمی توانستم تا اینجا مسیر را طی کنم. من قدردانِ NA و همه اعضایش هستم. آنها نه تنها زندگی مرا نجات دادند بلکه راهی جدید برای زندگی کردن را به من آموختند.

در عوض من هرروز سعی می کنم که معتاد در حال بهبودی دیگری را با دستها و قلبم یاری دهم.من به ما تبدیل می شود,تنها و ورشکسته,وارد NA شدم,بدون موادمخدر,برایم غیر ممکن بود

قدردانِ بهبودی

دانیتا اس.

***

انجمن NA به این معناست که من دیگر هرگز تنها نیستم. وقتی که با مشکلی روبرو می شوم، تنها با گوش دادن به مشارکت اعضا پاسخش را می یابم. خودم را خیلی بهتر دارم می شناسم و باز به نیروی برتری وصل شده ام که آنچه را که من نمی توانم برایم انجام می دهد.من به ما تبدیل می شود,تنها و ورشکسته,وارد NA شدم,بدون موادمخدر,برایم غیر ممکن بود

دومینیک اچ.

منبع Mid America Newsteller Fall 2023

انجمن NA به این معناست که من دیگر هرگز تنها نیستم. وقتی که با مشکلی روبرو می شوم، تنها با گوش دادن به مشارکت اعضا پاسخش را می یابم. خودم را خیلی بهتر دارم می شناسم و باز به نیروی برتری وصل شده ام که آنچه را که من نمی توانم برایم انجام می دهد.

Visits: 152

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!