قرارداد,ودیعه,انجمن معتادان,گمنام NA

قرارداد,ودیعه,انجمن معتادان,گمنام NA


گزيده‌اي از راهنماي خدمات جهاني و بولتن‌هاي مايملک معنوي و قرارداد وديعه نام و آرم NA

قرارداد

   اجزاء تشکيل دهنده خدمات جهاني

________________________________________

« خدمات جهاني آن دسته از خدماتي است که با مسائل، مشکلات و نيازهاي انجمن در کل سروکار دارد و به اعضاء، گروهها و جامعه در کل ارائه مي‌گردد. اجزاء تشکيل دهنده خدمات جهاني عبارتند از: کنفرانس خدمات جهاني، هيئت امناء و دفتر خدمات جهاني»

قرارداد,ودیعه,انجمن معتادان,گمنام NA

***

  کنفرانس خدمات جهاني

________________________________________

« قسمت يا جزء آخر از ساختار خدماتي در انجمن معتادان گمنام است. و در واقع کنفرانس خدمات جهاني به نوعي مرکز سلسله اعصاب انجمن است. زيرا مکاني است که در آن هر دو سال يک‌بار نمايندگان (وکلاي) مناطق، کليه اعضاء هيئت امناء و مدير دفتر خدمات جهاني گرد هم مي‌آيند تا درباره مسائل کلي انجمن در سطح جهان تبادل نظر کرده و تصميم‌گيري نمايند. هدف کنفرانس خدمات جهاني حمايت از انجمن در کل و اقدام و عمل بر اساس وجدان گروهي انجمن معتادان گمنام است.قرارداد,ودیعه,انجمن معتادان,گمنام NA

کليه اجزاء خدمات جهاني براي پيش‌برد منافع مشترک NA  در کنفرانس خدمات جهاني گرد هم مي‌آيند. ماموريت کنفرانس خدمات جهاني اين است که اتحاد انجمن در سطح جهان را توسط اقدامات زير حفظ نمايد:

 • نمايندگان (وکلاي) مناطق به پشتوانه وجدان گروهي کل انجمن، راهکارهاي لازم را براي پيش‌برد اعلاميه اهداف خدمات جهاني ارائه مي‌کنند.
 • از طريق کنفرانس خدمات جهاني، انجمن در سراسر دنيا قادر به تبادل تجربه، نيرو و اميد است و نظر جامع خود را در رابطه با مسائلي که بر انجمن معتادان گمنام تاثير مي‌گذارد، بيان مي‌کند.
 • کنفرانس خدمات جهاني، مکانيسم يا راهکاري است تا از آن طريق گروههاي NA بر خدمات جهاني نظارت داشته و آن را راهنمائي کنند.
 • شرکت کنندگان در کنفرانس از اين طريق اطمينان حاصل مي‌کنند که کليه اجزاء تشکيل دهنده خدمات جهاني در برابر گروهها پاسخگو و مسئول باشند.
 • شرکت کنندگان از نشاط خدمت همراه با از خودگذشتگي روحيه گرفته و ثابت مي‌کنند که تلاش و کوشش تک‌تک اعضاء تاثير گذار است.»

 

***

 هيئت امناء

________________________________________

«هدف هيئت امناء انجمن معتادان گمنام، کمک به رشد و استمرار انجمن در سطح جهان است. هيئت امناء از منابع اصلي و اوليه انجمن در راستاي حمايت از پيام‌رساني است و هميشه سعي دارد تا خدمات در انجمن با بهترين کيفيت ممکن ارائه گردد. هيئت امناء ناظر بر فعاليت‌هاي مرکز اصلي خدمات‌رساني انجمن يعني همان دفتر خدمات جهاني است.

هيئت امناء بازوي خدماتي کنفرانس خدمات جهاني است و در برابر کنفرانس و نهايتاٌ طبق مفهوم دوم در برابر گروهها که داراي اختيار و مسئوليت نهايي خدمات در NA هستند، پاسخگو است. بر طبق اصل تفويض اختيار که در مفهوم سوم درباره آن صحبت شده، کنفرانس خدمات جهاني از طرف گروهها اختيار و مسئوليت ارائه خدمات موثر را به هيئت امناء تفويض کرده است.»

 

***

قرارداد,ودیعه,انجمن معتادان,گمنام NA

   اهداف و شرح وظايف هيئت امناء

________________________________________

      •         رساندن پيام بهبودي به معتاداني که هنوز در عذاب هستند.

 • حمايت از انجمن معتادان گمنام در راستاي بوجود آوردن فرصت و شانس بهبودي از اعتياد براي همه.
 • نظارت بر کليه فعاليت‌هاي دفتر خدمات جهاني به عنوان مرکز اصلي ارائه خدمات در انجمن.
 • ارائه خدمات به اعضاء، گروهها و اشخاص معتادي که خواستار بهبودي از اعتياد هستند و کمک به جامعه جهت درک بهتر از بيماري اعتياد و برنامه بهبودي معتادان گمنام. اين کمک شامل ايجاد ارتباط مستقيم يا غير مستقيم با معتادان، سازمان‌ها، نهادها، دولت‌ها و جامعه مي‌شود.
 • حصول اطمينان از اينکه درآمد کسب شده از مايملک معنوي و نشريات هيچ‌گاه در مسيري به غير از پيش‌برد هدف اصلي معتادان گمنام که همان رساندن پيام بهبودي به معتادان در حال عذاب است، خرج نشود.
 • نگهداري و مديريت درآمدي که توسط فعاليت‌هاي خدمات جهاني کسب مي‌شود در عين رعايت 12 قدم، 12 سنت و 12 مفهوم معتادان گمنام.
 • حفظ و نگهداري از حقوق قانوني انجمن و کنترل انحصاري: استفاده، چاپ، تکثير و فروش نشريات و همين‌طور حفظ و نگهداري از مايملک معنوي، آرم و نشان انجمن و حق چاپ قانوني از طرف کل انجمن و طبق خواست و وجدان گروه کنفرانس خدمات جهاني.
 • کنترل و مديريت توليد، چاپ، بازتوليد و چاپ مجدد نشريات و محصولات متعلق به انجمن معتادان گمنام و ارائه آنها براي فروش به انجمن در سطح جهان و جامعه در کل با تفويض اختيار به دفتر خدمات جهاني.

***

قرارداد,ودیعه,انجمن معتادان,گمنامNA

 دفتر خدمات جهاني

________________________________________

«هدف دفتر خدمات جهاني که مرکز اصلي خدمات در انجمن است در اصل اجراي راهکارهاي است که در رابطه با ايجاد ارتباطات و ارائه اطلاعات به اعضاء، گروهها، کميته‌هاي خدماتي و انجمن در کل توسط کنفرانس خدمات جهاني ارائه مي‌گردد.  دفتر خدمات جهاني به اين مهم از طريق مکاتبه و تماس با گروهها و کميته‌هاي خدماتي، چاپ و توزيع نشريات و حفظ و مراقبت از آرشيو و مايملک معنوي NA دست مي‌يابد. در ضمن گزارش خلاصه فعاليت‌هاي مالي خدمات جهاني پس از اتمام سال مالي و حسابرسي توسط يک شرکت حرفه‌اي از طريق سايت خدمات جهاني و کنفرانس خدمات جهاني در دسترس انجمن قرار مي‌گيرد.»

 

***

 تاريخچه کنفرانس و دفتر خدمات جهاني

________________________________________

«منافع مشترک ما در راس قرار دارد. بهبودي شخصي ما به اتحاد NA بستگي دارد» در هيچ کجا از ساختار خدماتي ما اين سنت به اندازه جلسات کنفرانس خدمات جهاني واضح و مشهود نيست. با استفاده از 12 سنت و 12 مفهوم، کنفرانس مکاني در ساختار است که صداي کل NA در رابطه با مسائل انجمن در سطح جهان شنيده مي‌شود. کنفرانس خدمات جهاني فقط مجموعه‌اي از منطقه‌هاي مختلف دنيا نيست بلکه خيلي فراتر از آن است و به مسائلي بيش از نيازهاي اجزاء تشکيل دهنده خود مي‌پردازد.  کنفرانس وسيله‌اي براي ايجاد ارتباط و اتحاد در سطح انجمن جهاني است. جلسه‌اي است که دستور آن در اصل  «منافع مشترک انجمن» در سطح جهان است.»

اقدامات کنفرانس پاسخگوي نيازهاي انجمن ما با تنوع زياد در اعضائي که از فرهنگ‌هاي متفاوتي مي‌آيند و به زبان‌هاي مختلفي مکالمه مي‌کنند، است و به چالش‌هاي مربوط به خدمات‌رساني به گروههاي NA در سراسر جهان مي‌پردازد. کنفرانس در راستاي منافع NA قدم بر مي‌دارد و نيازهاي حال و آينده انجمن را در نظر مي‌گيرد.

معتادان گمنام يک برنامه جهت نجات جان معتادان است. اعضاء اوليه يا همان بنيان‌گذاران انجمن زماني که فقط يک جلسه و يک گروه در دنيا وجود داشت، روياي تشکيل يک انجمن جهاني را در سر داشتند. اين اعضاء اوليه يا بنيان‌گذاران از همان ابتدا و در زماني که معتادان گمنام فقط در يک کشور وجود داشت و فقط به يک فرهنگ و زبان خاص تعلق داشت، ساختار خدمات جهاني را شکل دادند تا از اين طريق بتوانند پيام بهبودي را به معتادان در سراسر جهان برسانند. با ايمان و اعتقاد راسخي که به واسطه تجربه شخصي‌شان از بهبودي بود، آنها در سال 1976 ميلادي (مصادف با 1355 شمسي) کنفرانس خدمات جهاني را به شکل امروزي تشکيل دادند.

اما دفتر خدمات جهاني از همان ابتداي شکل گرفتن انجمن، آغاز به کار کرد. از همان ابتدا جيمي- کي که از اعضاء اصلي تشکيل انجمن و در اصل بنيان‌گذار NA بود، به عنوان مدير خدمات جهاني شروع به فعاليت کرد. او از سال 1953 تا 1982ميلادي ( 1332 تا 1361 شمسي)  به مدت 29 سال مدير دفتر خدمات جهاني بود و در سال آخر به دليل بيماري و کهولت سن مجبور به کناره‌گيري شد. البته قسمت اعظمي از اين سال‌ها يکي ديگر از اعضاء به نام باب – ب که هنوز در قيد حيات است و حدود نيم قرن پاکي دارد به عنوان معاون جيمي – کي به او کمک مي‌کرد. در ضمن اينکه در اين سال‌ها دفتر خدمات جهاني چند کارمند و چند خدمت‌گزار مورد اعتماد نيز داشت.

در سال 1982 ميلادي ( 1361 شمسي ) شخصي به نام باب – استون که عضو انجمن نبود ولي تجربه بسيار خوب و زيادي در مديريت داشت به عنوان مدير خدمات جهاني استخدام شد که باعث تحول بسيار مثبتي در دفتر خدمات جهاني و انجمن NA گرديد. او به مدت 9 سال مدير دفتر خدمات جهاني بود و پس از کناره‌گيري کتابي در 540 صفحه به نام «سال‌هاي من با معتادان گمنام» به رشته تحرير درآورد. باب – استون در سال 1996 ميلادي (1375 شمسي) چشم از جهان فروبست. لازم به ذکر است که آنتوني – ا مدير فعلي دفتر خدمات جهاني از همان سال‌ها به عنوان معاون باب – استون شروع به کار در دفتر خدمات جهاني کرد.

پس از کناره‌گيري باب – استون دفتر خدمات جهاني براي چند سالي دست‌خوش تغييرات مداوم شد. از جمله اينکه براي حدود 3 يا 4 سال  استو – ت که گرداننده هيئت امناء وقت بود به عنوان داوطلب مديريت خدمات جهاني را به دست گرفت. پس از آن چند نفري براي اين پست استخدام شدند که نتوانستند انتظارات را برآورده کنند و خيلي زود مجبور به ترک دفتر شدند. در نهايت شخصي که عضو انجمن هم نبود به نام لو – گاسپ براي چند سالي مدير دفتر خدمات جهاني شد که البته بيشتر از حدود 4 يا 5 سال دوام نياورد و در نهايت اخراج گرديد.

در سال 2001 ميلادي ( 1380 شمسي) مديريت دفتر خدمات جهاني به طور مشترک به آنتوني – ا و جورج – ه که هر دو از حدود بيش از 15 سال پيش به عنوان معاونين باب – استون در دفتر خدمات جهاني مشغول به فعاليت بودند سپرده شد. و خانم بکي – م که ساليان دراز عضو کنفرانس خدمات جهاني و هيئت امناء بود نيز به عنوان معاون اجرايي دفتر از همان سال آغاز به کار کرد. البته در همان سال اول جورج – ه دچار سکته شديدي شد و ديگر قادر به ادامه کار نبود. لذا از همان سال اول تا امروز آنتوني – ا و بکي – م به عنوان مدير و معاون اجرايي دفتر مشغول به فعاليت هستند.

در طي اين سال‌ها تعداد زيادي از اعضاء با روياي روزهاي بهتر براي معتادان جهان سعي در گردهم آوردن اعضاء و گروههاي NA از سراسر جهان کردند تا انجمني جهاني و متحد را تشکيل دهند. آنها از طريق تجربه شخصي آموخته بودند که آن دروغ قديمي که مي‌گويد « وقتي معتاد شديد تا ابد آلوده مي‌مانيد» مرده است و ما بهبود پيدا مي‌کنيم.اعضاء اوليه و قديمي زحمات زيادي کشيده‌اند تا رشد و استمرار NA را در سراسر جهان تضمين کنند. اين چشم‌انداز و رويا ادامه دارد و هنوز تمامي اجزاء خدمات جهاني شامل کنفرانس، هيئت امناء و دفتر خدمات جهاني به گرد هم مي‌آيند تا با در ميان گذاشتن نيرو، تجربه و اميد خود به رشد انجمن کمک کنند. و در عين حال سعي کنند تا مسائل و مشکلات اعضاء و گروههاي را که آن قدر خوش شانس بوده‌اند تا راه تازه‌اي براي زندگي پيدا کنند را حل نمايند و مهم‌تر از آن سعي و کوشش را در راستاي رساندن پيام به معتادان در حال عذاب افزايش دهند.

 

***

مايملک معنوي و قرارداد وديعه چيست؟

________________________________________

«نشريات، چيپ، سکه، محصولات و آرم و نام NA متعلق به کيست؟ چه کسي اجازه چاپ و توزيع نشريات   NA را دارد؟ پولي که براي خريد نشريات و ديگر اقلام پرداخت مي‌شود، چگونه هزينه مي‌گردد؟ حساب و کتاب آن چگونه است؟ اگر اين پول مسئولانه هزينه نشد، ما به عنوان عضو چه مسئوليتي داريم و چه کاري مي‌توانيم انجام دهيم؟ جواب اين سئوالات در متن « وديعه گذاري مايملک معنوي انجمن» يا همان “ Fellowship Intellectual Property Trust” يافت مي‌شود.

وديعه گذاري مايملک معنوي انجمن حاصل خرد جمعي و وجدان گروهي انجمن معتادان گمنام در طي ساليان طولاني در رابطه با حفظ و نگهداري نشريات، آرم و غيره….. است. هرکس که سئوالي در مورد چگونگي به وجود آمدن نشريات و تائيد آن؟ مالکيت نشريات؟ چگونگي تغيير و تحول در نشريات؟ چه کسي حق چاپ آن را دارد؟ و يا با پول حاصل از فروش نشريات چه کارهاي بايد انجام شود؟ دارد، مي‌تواند به اين متن مراجعه کند. متن «وديعه گذاري مايملک معنوي انجمن» مدرکي جامع و فراگير است که در آن خط مشي کل انجمن در رابطه با حفظ امانت‌داري و درست‌کاري در چاپ و انتشار پيام ما و پاسخ‌گويي بدنه خدماتي مسئول چاپ و انتشار ذکر گرديده.

مفاد متن «قرارداد ويعه» در رابطه با مايملک معنوي، حق چاپ محفوظ، آرم و نام NA براساس قوانين بين‌المللي و با در نظر گرفتن اصول روحاني تهيه گرديده. و به خوبي روابط بين بدنه هاي خدماتي و انجمن را در جاي که نشريات و آرم NA مد نظر است، پوشش مي‌دهد.

انگيزه به وجود آوردن «قرارداد وديعه» اين است که اعضاي فعلي و آيندگان NA از اين موضوع اطمينان داشته باشند که هيچ‌کس حتي خدمات جهاني قادر به سواستفاده از مايملک معنوي NA نيست. اين قرارداد بخوبي حدود اختيارات خدمات جهاني را در رابطه با نشريات و آرم NA مشخص مي‌کند. نشريات، آرم و نام NA متعلق به هيچ شخص خاص، کميته و يا هيئت خاصي نيست و برطبق «قرارداد وديعه» از طرف کل انجمن به خدمات جهاني سپرده شده تا از آن محافظت نمايد.»

 

***

قرارداد,ودیعه,انجمن معتادان,گمنام NA

تاريخچه و اهداف قرارداد وديعه

________________________________________

«پايه و اساس «قرارداد وديعه‌گذاري مايملک معنوي» در اولين همايش جهاني معتادان گمنام در سال 1971 ميلادي (1349 شمسي) گذاشته شد. در آن همايش کليه اعضاء انجمن معتادان گمنام، اعضاء هيئت امناء را مکلف به ايجاد دفتر خدمات جهاني با تعريف امروزي نمود تا اين دفتر به عنوان نقطه تماس مرکزي انجمن، آرشيو نگهداري اطلاعات و ناشر نشريات انجمن در سراسر دنيا عمل کند. از آن زمان تا کنون دفتر خدمات جهاني به عنوان تنها ناشر مجاز نشريات، توليد کننده محصولات و حافظ مايملک معنوي NA از طرف انجمن در کل و به عنوان بازوي اجرايي هيئت امناءعمل کرده است.

در کليه راهنما‌هاي خدماتي که اولين آن به نام « درخت NA » در سال 1975 ميلادي (1353 شمسي) و آخرين آن به نام « راهنماي خدمات جهاني» که اخيرا چاپ شده است، نقش دفتر خدمات جهاني از قرار زير تعريف گرديده:

« وظيفه اصلي دفتر خدمات جهاني نشر و توزيع نشريات NA است که شامل چاپ، نگهداري و توزيع کليه نشريات موجود مي‌گردد»

در سال 1982 ميلادي(1360 شمسي) و همين‌طور سال 1988 ميلادي(1366 شمسي) و سه سال بعد در سال 1991 ميلادي ( 1369 شمسي) اين تصميم در رابطه با دفتر خدمات جهاني و شرح وظايف آن مورد تائيد وجدان گروه کنفرانس خدمات جهاني و نمايندگان (وکلاي) مناطق مختلف از سراسر جهان قرار گرفت.

بيانيه زير از طرف کنفرانس خدمات جهاني و وکلاي مناطق مختلف در رابطه با دفتر خدمات جهاني و وظايف آن صادر گرديده است:

 • بدين وسيله تائيد و تصويب مي‌گردد که مالکيت کليه مايملک معنوي و نشريات انجمن NA که تا کنون توليد و چاپ گرديده و يا در آينده توليد و چاپ خواهد شد در اختيار دفتر خدمات جهاني قرار مي‌گيرد تا از طرف کل انجمن معتادان گمنام، آنها را نزد خود به امانت نگهداري کند.
 • تائيد و تصويب مي‌گردد تنها ناشر، توليدکننده و توزيع کننده نشريات NA از قبيل کتاب، پمفلت، کتابچه، چيپ، سکه و هر نوع محصولي با آرم يا نام NA دفتر خدمات جهاني است.
 • دفتر خدمات جهاني و هيئت امناء وظيفه محافظت از کليه مايملک معنوي NA را به عهده دارند و موظف هستند در صورت لزوم از طريق قانون بر عليه هرنوع سواستفاده از مايملک معنوي اقدام نمايند.

تبصره 1: شکل و فرم محصولات و نشريات که شامل ظاهر، طراحي، حروف‌چيني، کيفيت کاغذ، صحافي و جلدسازي، و غيره ….. مي‌شود بر طبق صلاح‌ديد دفتر خدمات جهاني تعيين مي‌گردد.

تبصره 2: هر نوع قرارداد اجاره، اخذ مجوز، جزئيات توليد، کميت توليد و موجودي انبار، طرف معامله و قرارداد، نحوه توزيع و فروش، قيمت‌گذاري نشريات و محصولات و غيره به عهده دفتر خدمات جهاني گذاشته مي‌شود تا بر طبق صلاح‌ديد خود عمل کند.»

 

***

 مستندات «قرارداد وديعه

________________________________________

«اين سند روابط بين انجمن NA، نمايندگان (وکلاي) مناطق که در کنفرانس خدمات جهاني گرد هم مي‌آيند و دفتر خدمات جهاني را بر اساس اصول انجمن و قوانين بين‌المللي موجود تنظيم و تعريف مي‌کند.

 • از طريق نمايندگان (وکلاي) مناطق، گروههاي NA تصميمات لازم را در کنفرانس خدمات جهاني در رابطه با تهيه، تائيد و انتشار نشريات از طرف کل انجمن مي‌گيرند. پس از آن نشريه تائيد شده به وديعه در اختيار دفتر خدمات جهاني گذاشته مي‌شود تا آن را طبق اختياراتي که به او محول گرديده چاپ و توزيع کند. چاپ و توزيع اين نشريه در راستاي منافع انجمن معتادان گمنام در کل است و به انجمن در پيش برد هدف اصلي و رساندن پيام به معتاداني که هنوز در عذابند کمک مي‌کند. لذا در اين قرارداد از نظر قانوني نمايندگان (وکلا) از طرف گروهها « وديعه گزار » ، دفتر خدمات جهاني « وديعه پذير » و انجمن در کل « ذينفع » به حساب مي‌آيند.
 • محصولات ديگر از قبيل چيپ، سکه، مجله، ليوان، تي‌شرت و غيره…… همگي مايملک خدمات جهاني است که حک آرم NA بر روي آنها طبق «قرارداد وديعه» امکان پذير است.
 • طبق اين قرارداد مسئوليت ثبت، نگهداري و محافظت از آرم انجمن و نشريات آن به عهده خدمات جهاني است و اين اختيار را به خدمات جهاني مي‌دهد تا درآمد حاصل از فروش نشريات و ديگر اقلام را براي آموزش و دست‌يابي به اهدافي که در «بيانيه اهداف» انجمن ذکر گرديده، مصرف کند و در ضمن هزينه‌هاي خود و هزينه توليد را از اين طريق پرداخت نمايد.
 • طبق اين قرارداد خدمات جهاني مجاز است به گروههاي تازه تاسيس يا اجزائي از ساختار که توانائي مالي ندارند، نشريات رايگان يا با تخفيف ارائه کند.
 • تعيين نرخ فروش به عهده خدمات جهاني سپرده شده است.»قرارداد,ودیعه,انجمن معتادان,گمنام NA

 

***

قرارداد,ودیعه,انجمن معتادان,گمنام NA

بهره‌ برداري از درآمد

________________________________________

« از درآمد حاصله، دفتر خدمات جهاني موظف است که خدمات زير را به کل انجمن ارائه کند:

 1. دفتر خدمات جهاني بايد هزينه‌هاي سازمان‌دهي، اداري و حمل ونقل و اسکان کنفرانس خدمات جهاني معتادان گمنام را پرداخت کند.
 2. دفتر خدمات جهاني بايد به معتادان خواهان بهبودي و گروههاي آنها در راستاي بهبودي از بيماري اعتياد خدمات رساني کند. و همين‌طور کمک کند تا جامعه در کل، درک بهتري از اعتياد و برنامه معتادان گمنام داشته باشد. اين کمک‌ها مي‌تواند شامل ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم با معتادان، سازمان‌ها، نهادها، دولت‌ها و جامعه در کل باشد.
 3. چاپ و نشر و توزيع مجلات و خبرنامه‌هاي دوره‌اي که توسط کنفرانس خدمات جهاني تهيه مي‌گردد.
 4. دفتر خدمات جهاني مجاز نيست که از درآمد حاصله يا از قدرت وديعه گذاشته شده نزد خود در راستاي کاري به غير از پيش‌برد هدف اصلي انجمن که همان رساندن پيام به معتاد در حال عذاب است، استفاده کند.

تبصره 1: دفتر خدمات جهاني بايد سالي يک بار گزارش مالي خود و شعبات خود را در اختيار کنفرانس خدمات جهاني قرار دهد.

تبصره 2: اعضاء و گروهها مي‌توانند از طريق وکلاي منطقه همان‌گونه که در کتاب راهنماي خدمات محلي شرح داده شده است بر تصميمات کنفرانس و دفتر خدمات جهاني تاثير گذارند.»

 

***

نام و آرم رسمي انجمن

________________________________________

«چهار علامت زير علائم ثبت شده و قانوني انجمن هستند.

 

***

قرارداد,ودیعه,انجمن معتادان,گمنام NA

نکاتي چند در مورد استفاده از آرم NA

________________________________________

«استفاده از آرم NA وقتي مجاز است که نشان‌گر جديت هدف اصلي ما باشد و براساس اصل روحاني گمنامي. استفاده از آرم يا نام NA توسط گروهها، کميته‌ها و يا ساختار خدماتي زماني که ممکن است براي انجمن در کل تعهد قانوني يا بار مالي به همراه داشته باشد، مجاز نيست.

 • استفاده از آرم و نام NA نبايد تائيد، تبليغ، سرمايه‌گذاري يا وابستگي به هيچ سازمان خارجي را القاء کند.
 • آرم و نام NA نبايد در ارتباط يا مشترک با هيچ نهاد قانوني، سياسي، پزشکي يا مذهبي استفاده شود. يا به همراه شعارها، متون يا مقالات آنها استفاده گردد.
 • آرم و نام NA نبايد به گونه‌اي استفاده شود که باعث بي‌احترامي به سازمان‌هاي ديگر يا گروههاي NA و انجمن در کل گردد.
 • آرم و نام NA نبايد به گونه‌اي استفاده شود که باعث بروز يا تداخل انجمن با مباحث اجتماعي شود.
 • آرم و نام NA نبايد بر روي نشريات بهبوديي که ممکن است بعضي گروهها، نواحي يا مناطق تهيه مي‌کنند، درج گردد.»

 

***

قرارداد,ودیعه,انجمن معتادان,گمنام NA

سئوالات متداول در انجمن در مورد مايملک معنوي

________________________________________

 1- مايملک معنوي انجمن چيست؟

سندي قانوني است که رابطه بين خدمات جهاني معتادان گمنام و کل انجمن را بيان مي‌کند. و در کل بيان گر آن است که حق چاپ و امتياز نشريات، چيپ، سکه، محصولات و در کل هر چيز که آرم NA دارد، و همين‌طور خود آرم و نام NA به دفتر خدمات جهاني واگذار گرديده است. دفتر خدمات جهاني از طريق کنفرانس خدمات جهاني و وکلاي منطقه در برابر کل انجمن پاسخگو است.

 

2- چرا آرم و نام NA بايد از طريق خدمات جهاني محافظت گردد؟

به اين دليل که آرم و نام انجمن هميشه در مالکيت انجمن باقي بماند. يکي از وظايفي که از طريق کنفرانس خدمات جهاني و وکلاي مناطق به عهده خدمات جهاني سپرده شده است حمايت از مايملک انجمن از طرف کل NA است.

قرارداد,ودیعه,انجمن معتادان,گمنام NA

3- چه کساني مجاز به استفاده از آرم و نام NA هستند؟

تنها گروهها، کميته‌هاي خدماتي و در کل ساختار خدماتي و دفتر خدمات جهاني اجازه استفاده از آرم و نام NA را دارند. زيرا فقط آنها هستند که به مالک آرم و نام NA يعني انجمن در کل پاسخگو هستند. اين مسئله در مورد استفاده از آرم يا نام NA در اينترنت، اطلاعيه، محصولات، بنر و غيره نيز صدق مي‌کند.

 

4- آيا اعضاء، گروهها، نواحي يا مناطق مي‌توانند نشريات NA را در سايت اينترنتي بگذارند يا آن را از طريق پست الکترونيک براي افراد زيادي ارسال نمايند؟

دفتر خدمات جهاني تنها ناشر منحصر به فرد نشريات NA است و به همين دليل هيچ شخص يا گروهي اجازه چاپ يا قرار دادن نشريات را در سايت‌هاي اينترنتي ندارد زيرا اين مسئله باعث زير پا گذاشتن قانون « حق چاپ محفوظ » مي‌گردد و مي‌تواند منافع انجمن در کل را به خطر بياندازد. دفتر خدمات جهاني در حال حاضر توسط قرار دادن پمفلت‌ها در سايت رسمي خود www.na.org و لينک دادن آن به سايت‌هاي مناطق مختلف مشغول بررسي اين موضوع است. تا به فوايد يا مضرات آن بيشتر پي ببرد.

 

5- من يک عضو انجمن هستم، آيا آرم انجمن متعلق به من نيست؟ آيا مي‌توانم از اين آرم هر جا که دلم خواست، مثلا در سايت شخصي‌ام استفاده کنم؟

خير. اين که شما عضو انجمن هستيد به اين معني نيست که مالک آرم يا نشريات NA هستيد. انجمن معتادان گمنام مالک آرم و نشريات NA است و شما فقط يک نفر از کل اعضاء موجود هستيد. در عمل و به عنوان مثال يک سهم از سهام انجمن متعلق به شما است و نه کل NA . اين يک سهم به شما اجازه و توانائي مي‌دهد تا به همراه ديگر اعضاء در فرآيند تصميم‌گيري در مورد نحوه استفاده از مايملک انجمن شرکت کنيد. عضو در برابر کل انجمن پاسخگو نيست. البته يک عضو اجازه دارد از آرم انجمن در حد يک يا دو عدد بر روي جنسي براي مصرف شخصي خود استفاده کند. مثلا مي‌تواند يک عدد انگشتر يا گردن‌بند يا هر چيز ديگر براي مصرف شخصي خود با آرم انجمن درست کند.

قرارداد,ودیعه,انجمن معتادان,گمنام NA

6- آيا مي‌توانيم از آرم NA در کنار آرم سازمان‌هاي ديگر استفاده کنيم؟

خير. استفاده به اين طريق هم خلاف اصول است و هم خلاف قوانين ثبت آرم.

***

Visits: 824

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!