قدم اول ، قدم عمل,فقط برای امروز 9 بهمن,تمرین قدم اول,عاری از مواد مخدر,ارتباط با معتادان

قدم اول ، قدم عمل (فقط برای امروز 9 بهمن)

قدم اول ، قدم عمل,فقط برای امروز 9 بهمن,تمرین قدم اول,عاری از مواد مخدر,ارتباط با معتادان

آیا درک می کنیم که بر مصرف مواد کنترل نداریم؟

کتاب پایه

***

شاید در ابتدا بسیاری از ما تصور کرده باشیم ، قدم اول به عمل نیاز ندارد، فقط تسلیم می شویم و به قدم دوم می رویم، اما قدم اول قطعاً مستلزم عمل است !

عملی که در قدم اول انجام می دهیم، در شیوه زندگی ما، حتی در همان اولین روز پاکی نیز مشهود است. اگر واقعاً باور داریم که در مقابل اعتیاد خود عاجز هستیم، به سراغ مواد نخواهیم رفت.

ادامه زندگی به روال گذشته یا ارتباط با معتادان در حال مصرف، ممکن است نشانه وجود دست آویزی در برنامه ما باشد. اعتقاد کامل به کاربرد قدم اول در زندگی ما، متضمن عاری بودن محل زندگی از تمامی مواد مخدر و لوازم مصرف آن است.

با گذشت زمان نه تنها رعایت اصول قدم اول را ادامه می دهیم، بلکه اقدامات جدیدی را به گنجینه این قدم اضافه می کنیم. به جای اینکه احساسات خود را تحت کنترل درآوریم، یاد می گیریم آنها را درک کنیم.

سعی می کنیم از خودخواهی دست برداریم و فقط سفر بهبودی خود را هدایت کنیم؛ کارهایی خودمحورانه متوقف خواهد شد، به جای اینکه این خلأ را با چیز دیگری پر کنیم، به تدریج برای کسب رضایت روحانی به نیرویی برتر از خود بیشتر و بیشتر توجه می کنیم.

تسلیم تنها آغاز کار است، وقتی تسلیم می شویم باید یاد بگیریم چگونه در آرامشی که به دست آورده ایم، زندگی کنیم.

***

قدم اول ، قدم عمل,فقط برای امروز 9 بهمن,تمرین قدم اول,عاری از مواد مخدر,ارتباط با معتادان

فقط برای امروز : تمام اقدامات لازم برای تمرین قدم اول را انجام می دهم، واقعاً باور دارم که این قدم در زندگی من کاربرد دارد.

Visits: 1057

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!