فروتن، نه خجالت زده,اعتماد به نیروی برترمان,از او درخواست کردیم,کمبود هایمان,تمرین قدم هفتم

 فروتن، نه خجالت زده

   فروتن، نه خجالت زده,اعتماد به نیروی برترمان,از او درخواست کردیم,کمبود هایمان,تمرین قدم هفتم

  اعتماد به نیروی برترمان

 “ما با فروتنی از او درخواست کردیم که کمبود هایمان را برطرف کند.”

 ( کتاب پایه، قدم ۷ )

تمرین قدم هفتم می تواند به برطرف شدن نواقصم کمک کند و زندگیم را قابل اداره سازد. نکته اصلی این قدم فراخواندن شهامت، فروتنی و تمایل برای در خواست کمک از خداوند است. این فرایند چگونه به نظر می رسد؟ خوشحالم که پرسیدید.

در سه قدم اول من اقرار می کنم که مشکلی دارم، به این باور می رسم که راه حلی وجود دارد و تصمیم می گیرم که خودم را به فرایند تسلیم کنم. با استفاده از قدم های چهارم تا ششم،  از طریق فرایند ترازنامه نویسی گذشته ام را صادقانه می پذیرم، الگوها و انگیزه هارا با کمک راهنمایم شناسایی می کنم  و نتایج بدردنخور خودمحوری و کنترل را در زندگیم بررسی می کنم.   فروتن، نه خجالت زده,اعتماد به نیروی برترمان,از او درخواست کردیم,کمبود هایمان,تمرین قدم هفتم

پس از تلاش خودسرانه برای کنترل نواقص شخصیتیم، به اندازه کافی فروتنی و تمایل درونم به وجود می آید. دعا می کنم و از خدا می خواهم که کمبود هایم را برطرف کند. این تمرین ها ممکن است یک روز یا یک سال طول بکشد، اما همیشه راحتی و آرامش نتیجه فرایند کارکرد قدم هاست.

 Central Maryland Area Newsteller

در سه قدم اول من اقرار می کنم که مشکلی دارم، به این باور می رسم که راه حلی وجود دارد و تصمیم می گیرم که خودم را به فرایند تسلیم کنم. با استفاده از قدم های چهارم تا ششم،  از طریق فرایند ترازنامه نویسی گذشته ام را صادقانه می پذیرم، الگوها و انگیزه هارا با کمک راهنمایم شناسایی می کنم  و نتایج بدردنخور خودمحوری و کنترل را در زندگیم بررسی می کنم.   فروتن، نه خجالت زده,اعتماد به نیروی برترمان,از او درخواست کردیم,کمبود هایمان,تمرین قدم هفتم

Visits: 168

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!