فرآیند,فقط برای امروز 14 اسفند,جوانب تاریک معتاد,تأثیر اعتیاد,الگوهای فکری معتاد

فرآیند (فقط برای امروز 14 اسفند)

فرآیند,فقط برای امروز 14 اسفند,جوانب تاریک معتاد,تأثیر اعتیاد,الگوهای فکری معتاد


این برنامه به بخشی از وجود من تبدیل شده است…. امروز درک روشن تری از مسائلی که در زندگی ام رخ می دهد دارم، دیگر با این فرآیند نمی جنگم .

کتاب پایه

***

در دوران اعتیاد فعال، مسائل ظاهراً بدون منطق رخ می داد، فقط «کارها را انجام می دادیم»، اغلب بدون اینکه از نتایج یا علت آن آگاهی داشته باشیم، زندگی ارزش یا معنایی نداشت.

فرآیند قدمهای دوازده گانه به زندگی ما معنا می بخشد؛ در طی کارکرد قدمها، جوانب تاریک و روشن خود را می پذیریم، از انکاری که ما را از درک تأثیر اعتیاد باز می داشت، دوری می کنیم.

خود را صادقانه بررسی می کنیم و الگوهای فکری، احساسی و رفتاری خود را انتخاب می کنیم، با فاش کردن کامل اسرار خود نزد انسانی دیگر، فروتنی و بینش به دست می آوریم، در تلاش برای رفع کمبودها، از عجز خود و قدرت فراهم شده از سوی نیرویی برتر سپاسگزاری به عمل می آوریم، با افزایش شناخت از خود، بینش وسیع تری نسبت به دیگران و پذیرش آنها به دست می آوریم.

قدمهای دوازده گانه کلید فرآیندی است که آن را “زندگی” می نامیم، در طی کارکرد قدمها، آنها به بخشی از وجود ما تبدیل می شوند و ما به بخشی از زندگی اطراف خود تبدیل می شویم.

دنیای ما دیگر بی معنا نیست؛ امروز درک بیشتری از رویدادهای زندگی خود داریم، دیگر با این فرآیند نمی جنگیم، امروز با کارکرد قدمها از زندگی لذت می بریم.

***

فرآیند,فقط برای امروز 14 اسفند,جوانب تاریک معتاد,تأثیر اعتیاد,الگوهای فکری معتاد

فقط برای امروز : زندگی یک فرآیند است؛ قدمهای دوازده گانه کلید این فرآیند هستند، امروز از قدمها برای شرکت در این فرآیند، شناخت و لذت بردن از خود و بهبودی خود استفاده می کنم.

Visits: 682

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!