ریپ نزنیم,دست از جنگ برداشتن,پرچم سفید تسلیم,من با بیماری اعتیاد,خودم و راهنمایم

ریپ نزنیم!

ریپ نزنیم,دست از جنگ برداشتن,پرچم سفید تسلیم,من با بیماری اعتیاد,خودم و راهنمایم

من با توجه به شغل خودم بیماری اعتیاد را همانند پلاتین موتور اتومبیل می بینم.ریپ نزنیم,دست از جنگ برداشتن,پرچم سفید تسلیم,من با بیماری اعتیاد,خودم و راهنمایم

برقی که از باطری به سمت دلکو و میان دو صفحه فلزی کوچک پلاتین جریان دارد، موجب روشن شدن موتور ماشین میشود. این دو صفحه فلزی، فاصله معینی از هم دارند. اگر این فاصله کم باشد پلاتین می چسبد و هر چقدر استارت بزنیم، موتور روشن نمی شود و اگر هم این فاصله زیاده از حد باشد، برق قطع و وصل میکند و اتومبیل ریپ زده یعنی با تکان تکان راه میرود. بیماری اعتیاد هم برای من مثل پلاتین کار می کند. برق یا نوری که از سوی خدا و برنامه به سوی من می آید، اگر بین من با بیماری اعتیاد فاصله ای نزدیک باشد، همانند دو فلزی پلاتین به هم می چسبیم و هر چقدر خودم و راهنمایم استارت بزنیم، موتور مغزم روشن نمی شود که بتوانم روشن بینی و تمایل به حرکت و تغییر در زندگی داشته باشم و اگر با بیماری اعتیاد فاصله ام بیش از اندازه باشد، مغرور شده و از دوستان بهبودی فاصله می گیرم و خیال میکنم خیلی روحانی هستم، ولی چون در اصل چیزی نیستم ریپ می زنم و در زندگی با تکان تکان راه می روم و به مقصد نمی رسم، یعنی بهبودی پیدا نمی کنم. باید مثل دو صفحه ی فلزی پلاتین ماشین، حد فاصله با بیماری ام را رعایت کنم: نه خیلی نزدیک و نه خیلی دور!!

بیماری اعتیاد بخشی از وجود من است و در آن حتما حکمتی در کار بوده و این را باید بپذیرم. برای بهبودی، باید هم در اجتماع مشغول کار باشم و هم در NA خدمت کنم. بنا به تجربه، میزان بهبودی من رابطه مستقیم دارد با تجربه من از آرامش زیرا در آرامش خدا را می یابم و خدا یعنی عشق و عشق یعنی زندگی.

پیام بهبودی . پاییز 1387

Views: 224

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!