روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی


روابط عمومی NA (فصل دو)

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

اصول اساسي روابط عمومي

 

بسياري از ما اهميت اصول NA را درك مي كنيم ، اما چگونه مي خواهيم هنگام رساندن پيام NA اين اصول را در سطوح جامعه به كار گيريم؟ اين فصل از كتاب اصول زير بنايي NA و چگونگي بكارگيري تجربي آنها را در   فعاليت هاي روابط عمومي ما مشخص مي كند. درك اين اصول ما را در ايجـاد خدماتي مسئولانه تر، معتبرتر و نيـز در

عنوان هاي كليدي

زير بناي  روحاني

گمنامي

اتحاد (( با هم ، مي توانيم ))

جاذبه

خوداتکايي

همكاري ، نه وابستگي

مسئوليت و پاسخ گويي

غير حرفه اي تا ابد

ارتباط

 

برقراري ارتباط قدرتمند مي سازد. اصـولي كه در اين فصل مطرح شـده از قدم ها ، سنت ها و مفاهيم NA برگرفته شده است. بديهي است كه در ارتباط مان با عموم ، قدم ها ، سنت ها، و مفاهيم به نوعي تأثيرگذار هستند. ما به سادگي اصولي را كه به نظر مي رسد به گونه اي خاص با خدمات روابط عمومي مان مرتبط هستند را مشخص كرده ايم. اصول زير بنايي تمام فعاليت هاي خدماتي در هدف اصلي گروه مي باشد كه توسط سنت پنجم ما توصيف شده است. همان طور كه مطالب سنت پنجم در كتاب چگونگي عملكرد بيان مي كند: رساندن پيام NA براي بقاي انجمن آنقدر اهميت دارد كه آن را هدف اصلي مان مي ناميم . ما براي به انجام رساندن هدف اصلي خود طبق اصول NA تلاش مي كنيم.

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

زير بناي روحاني

اصول NA كه در روابط ما با انجمن و جامعه بكار برده مي شود ، در اين فصل از كتاب توضيح داده شده است. وقتي كه به معناي واقعي ، اصول NA را درك كنيم با چالش هاي غير منتظره به گونه ای بهتر و سنجيده تر می توانیم روبرو شويم.

 

فعاليت هاي خدماتي ما اغلب فرصت هايي را ايجاد مي كنند تا بتوانيم اين اصول را براي موانع به ظاهر غير قابل عبور به كار گيريم. براي دستيابي به راه حل هاي ممكن با روشن بيني مي توانيم با اين چالش ها روبرو شويم. براي مثال: ممكن است خود را در موقعيتي بيابيم كه دو كميته ی فرعي مختلف با يك مركز تأديبي همكاري متقابل دارند ؛ هر   كميته ی فرعي ممكن است با افراد مختلفي در آن مركز در تماس باشند. آنچه كه در يك چنين موقعيتي لازم است ، يك ارتباط خوب بين كميته هاي فرعي است. روابط عمومي ما هنگامي تقويت مي شود كه بتوانيم اصول را تمرين كرده ، با يكديگر همكاري نموده و يكديگر را مطلع نگه داريم.

 

هر گروه تنها يك هدف اصلي دارد ، رساندن پيام به معتادي كه هنوز در عذاب است.

سنت پنجم

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

به عنوان اعضاي NA همه يك هدف اصلي داريم كه باید از آن حمايت كنيم. در حاليكه كه گروه ها بر روي هدف اصلي متمركز هستند ، مسئوليت حمايت از فعاليت ها به عهده ی كميته ی خدماتي ناحيه اي سپرده شده است. براي آن دسته از ما كه خدمات روابط عمومي را انجام مي دهيم ، اين بدان معناست كه ما با روحيه حاكي از فروتني خدمت نماییم. به زبان ساده ، ما معتادان در حال بهبودي هستيم كه سعي در رساندن پيام بهبودي به معتادان در حال عذاب داريم ــ همان پيامی كه شخص ديگري به رايگان در اختيار ما گذاشت ــ وظيفه ی ما آن است كه به ديگران اجازه دهيم بدانند كه معتادان گمنام ، يك برنامه ی بهبودي ساده ی روحاني و دوازده قدمي است که مي تواند به هر معتاد در جستجوي رهايي از اعتياد به مواد مخدر كمك كند. ما با اطمينان اعلام مي كنيم كه چه خدماتي را مي توانيم يا نمي توانيم ارائه نماییم . رويكرد ما به روابط عمومي با اين آگاهي است كه NA براي جامعه چيست و روابط NA با آن جامعه چگونه است. اصول فروتني و خدمت در رساندن پيام NA  در راستاي شناخته شدن نقش NA در جامعه مي تواند به ما كمك كند.

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

گمنامي

وقتي يكي از دوستان ما ، درگيري شخص ديگري را با اعتياد براي ما تعريف مي كند ، شايد دلمان بخواهد به آن دوست مطالبي را درباره معتادان گمنام و تجربيات خود در آنجا بگوييم. وقتي يكي از همكاران ما با مشكل مصرف مواد مخدر روبرو شده ، شايد صلاح بدانيم تجربه خود را با او درميان بگذاريم. هيچ يك از ما دلش نمي خواهد با بوق و كرنا و بدون دليل موجه ، تمام ريزه كاري هاي تأسف برانگيز اعتياد خود را به همه شهر بگويد و به همين منوال با هركسي كه برمي خوريم ، دربارة عضويت خود در NA چيزي ابراز نمي كنيم. اگر به نظر مي رسد مي توانيم به شخص ديگري كمك كنيم ، اين بار موضوع فرق مي كند و شايد صحيح باشد مختصري درباره داستان خود و بهبودي در معتادان گمنام براي او تعريف كنيم.

 

چگونگي عملكرد

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

زماني كه به طور مستقيم و آشكار با كسي در مورد تجارب شخصي خود از اعتياد ، همچنين آزادي در بهبودي مشاركت مي كنيم ، گمنامي خود را زير پا نمي گذاريم. بسياري از اعضا تجارب بهبودي خود را با مسئولان آزادي مشروط يا مشاوران درماني قبلي خودشان در ميان مي گذارند. اين باید به عنوان روابط عمومي در نظر گرفته شود زيرا وقتي كه آنها مي بينند برنامه ی بهبودي NA در زندگي اين اعضا كار مي كند ، به همان نسبت احتمال بيشتري مي رود كه مسئولان آزادي مشروط و مشاوران درماني ، بيماران جديد خود را به NA ارجاع دهند. اين رويكرد علاوه بر ايجاد نگرش خيرخواهانه به برنامه ی ما ، فرصت هايي برای آگاهي بيشتر معتادان از NA را فراهم می كند.

در NA ، اصل گمنامي ، مروج چيزي است كه نشريات ما آن را ” سخاوت ايثارگرانه “ توصيف كرده اند. اصل گمنامي ، ما را راهنمایي مي كند به شيوه هایي رفتار كنيم تا منافع گروه را در رأس منافع خود قرار دهيم. اهميت ” ما “ از ” من “ بيشتر مي شود. وقتي كه توانمندي ها و ضعف هاي فردي خود را مي پذيريم ، فروتني را تمرين مي كنيم و در عمل فروتني همان گمنامي است. وقتي درك مي كنيم گروه قوي ترين وسيله ی رساندن پيام NA است ، فروتني را تمرين مي كنيم. وقتي با يكديگر در يك جلسه ی NA مي نشينيم همه با هم برابر هستيم ، گمنامي از ما مي طلبد اين برابري و از خودگذشتگي را به روابط مان با جامعه منتقل كنيم .

 

وقتي به صورت گمنام به انجمني متشكل از ديگر معتادان در حال بهبودي ملحق مي شويم و منافع گروه را به منافع خود ترجيح مي دهيم ، رشد روحاني خود ما نيز به مراتب بيشتر مي شود .

چگونگي عملكرد

 

اصل گمنامي به جاي منافع شخصي برابري و تمركز بر روي منافع کل NA را تشويق مي كند. در NA براي ما اهميت ندارد كه شما چه كسي هستيد ؛ آنچه براي ما اهميت دارد ، ارزش درماني كمك يك معتاد به معتاد ديگر است .

از نقطه نظر بسياري از اعضا ، گمنامي ، خيلي ساده ، ذكر نكردن نام خانوادگي است . اين مورد می تواند فقط در سطح رسانه ها مورد توجه قرار گيرد. اين حق انتخاب خود اعضا است كه بخواهند نام خانوادگي و يا اطلاعات شخصي خویش را بازگو نمایند يا خیر.

گمنامي به جاي نقطه نظرات فردي از هدف نهايي كه همان تمركز برروي هدف اصلي است ، حمايت مي كند. اصول نهفته در سنت ها ما را  تشويق مي كند تا متواضعانه به اميد پيشبرد آرمان هاي انجمن خود به يكديگر بپيونديم .

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

گمنامي  و راز داري

گاهي ما گمنامي را با راز داري اشتباه مي گيريم در حالي كه آنها يكي نيستند. هنگام مشاركت در يك جلسه ی NA بهتر است به خاطر داشته باشيم که در حال مشاركت در يك مكان عمومي هستيم. احتمال دارد اعضا از طريق مشاركتشان شناخته شوند. معمولاً از آنچه در جلسه مشاركت شده گزارشي تهيه نمي شود ، حتي زمانی که یک عضو در مورد عمل مجرمانه ی خود مشاركت نماید. به هر صورت تضميني وجود ندارد كه عليرغم نيت خير گروه ، مشاركت هاي جلسات NA در همان مکان باقی بماند.

 

بخش دیگر رازداری به راهنما و رهجو مربوط می شود. برخلاف روان پزشکان و یا روان شناسان و مشاوران ، راهنمایان عموماً از آن چه رهجوهایشان با آنها در میان می گذارند ، یادداشت برنمی دارند. معمولاً یک راهنما در مورد آنچه با او به مشارکت گذاشته می شود راز دار است ولی تضمینی در این باره وجود ندارد. راهنمایان نیز خود معتادان در حال بهبودی هستند ، نه حرفه ای هایی که برای انجام این امور پول دریافت می کنند. درک این تفاوت به اعضا کمک  می کند تا در مورد گمنامی و راز داری در NA واقع بین تر باشند.

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

گمنامی در اینترنت

 

اغلب ممکن است این توهم در ما ایجاد شود که اینترنت یک محیط عمومی نیست. در نتیجه نقش گمنامی شخصی می تواند در شبکه گسترده ی جهانی گیج کننده باشد. بسیاری از اعضا با فعالیت های مشتاقانه جهت رساندن پیام بهبودی NA اقدام به راه اندازی وب سایت و وبلاگ های شخصی نموده اند. یکی از راه هایی که یک سایت شخصی می تواند در رعایت اصل گمنامی به کار گیرد بیان این نکته است که این سایت نماینده ی NA نبوده و فقط بازگو کننده نظرات شخصی است.

 

سایت های شخصی همچنین می توانند برای سایت ثبت شده ی محلی و یا www.na.org ، اقدام به تهيه ی  Link  كنند. علاوه بر این وب سايت هاي شخصي مي توانند به جاي تأكيد  بر ” عضويت در انجمن معتادان گمنام ” توسط استفاده از كلماتي مانند ” بهبودي ” گمنامي اعضا را حفظ نمایند. استفاده از كلمه ی بهبودي به جاي معتادان گمنام  از اشتباه در تشخيص سايت توسط كساني كه با جستجوگرهاي اينترنتي به دنبال جلسات NA  یا اطلاعاتی در مورد معتادان گمنام هستند جلوگیری می کند. به علاوه این مسئله به اعضا در حفظ گمنامی شان در این رسانه ی جمعی کمک  می نماید.

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

رابطه ی گمنامی با غیر معتادان

سنت یازدهم بر این نکته تأکید دارد که شخصیت هیچ یک از افراد مهم تر از دیگری نیست؛ وقتی سنت یازدهم    می گوید ” لازم است همیشه گمنامی شخصی خود راحفظ کنیم” منظور این نیست که تحت هر شرایطی باید این کار را انجام دهیم. سنت یازدهم بیان می دارد که ” لازم است همیشه گمنامی شخصی خود را در سطح مطبوعات ، رادیو و فیلم حفظ کنیم”. این رسانه ها به روشنی در سنت یازدهم ما به عنوان مطبوعات ( چاپی و رسانه های الکترونیکی ) ، رادیو و فیلم تعریف شده است.

 

برای مثال اگر از ما درخواست شده تا در یک مصاحبه ی رادیویی راجع به بهبودی در NA شرکت کنیم ، اکیداً به ما توصیه می شود تا از اعضای با تجربه NA در جامعه خدماتی خود کمک گرفته ؛ گفتگو و برنامه ریزی کنیم و مراسم معارفه را با اعضای کمیته تمرین نموده و معرفی معتادان گمنام را با همراهی عضو دیگری انجام می دهیم.

گمنامی با ارائه و تفهیم هر چه بیشتر پیام NA به جامعه هیچ گونه مغایرتی ندارد. صحبت در مورد NA در یک مرکز تأدیبی جهت ارائه اطلاعات توسط کمیته ی H&I ، یا معرفی برنامه ی NA به یک دبیرستان برای اطلاع رسانی به مخاطبان در مورد بهبودی از فعالیت های مثبت کمیته های خدماتی ما هستند ، اعمالی که نشان دهنده ی پیام بهبودی NA می باشند. این مثال ها شامل رسانه های جمعی نیست یعنی جایی که ما همیشه به حفظ گمنامی شخصی ترغیب می شویم .

 

برخی اوقات افراد غیر معتاد می توانند به ما جهت حفظ گمنامی مان در رسانه های جمعی به عنوان معتاد در حال بهبودی کمک نمایند. افراد خارج از NA اغلب این توانایی را دارند که به گونه ای در سطح رسانه های جمعی ظاهر شوند که به پیشبرد هدف اصلی ما کمک کنند. برای مثال یک قاضی ممکن است از تجربه ی مثبت خود در مورد NA و مؤثر بودن

برنامه ی بهبودی ما صحبت کرده و شرح دهد که چگونه صدها نفر از معتادان با حضور در جلسات NA زندگي خود را تغيير داده اند. ما از غير معتادان نمي خواهيم پيام NA را برسانند ، از آن ها می خواهیم که در مورد پیام بهبودی ما صحبت کنند. نقش آنهایی که عضو نیستند صرفاً اطلاع رسانی در مورد NA است.

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

گمنامی هیچ گونه مغایرتی با در دسترس قرار دادن و تفهیم بیشتر پیام NA به جامعه ندارد.

یک حرفه ای غیر معتاد ، به حفظ گمنامی اعضا در سطح مطبوعات کمک کرده و هر عضو NA را از شناخته شدن به عنوان سخنگوي معتادان گمنام حفاظت مي كند. تا زماني كه يك غير معتاد كاملاً از عضويت در انجمن ما جداست ، اعتبار برنامه ما را خيلي به خطر نمي اندازد. همچنين اعضا مي توانند به جاي غرق شدن در معرفي برنامه ی NA در رسانه ها ، به رساندن پيام NA تمرکز کنند. حرفه ای های غیرمعتاد مانند قضات ، اغلب تمایل دارند راجع به تجربیات خود از برنامه ما گفتگو کنند. این مسئولیت ما است تا مطمئن شویم که این اعضا و جامعه به خوبی در مورد NA مطلع شده و تجربه ی مثبتی پیدا کرده اند.

چنانچه یک کمیته ی خدماتی ناحیه ای تصمیم بگیرد از یک غیر معتاد در یک رویداد رسانه های جمعی استفاده کند، لازم است تا ناحیه ، مسئولانه هرگونه چالش ممکن را بررسی کند. یک نگرانی مهم این است که یک غیرعضو خارج از انجمن امکان دارد به عنوان ” چهره ای از NA “ مطرح شود. یکی از راه های حصول اطمینان بدنه ی خدمات محلی از رفتار مسئولانه در این گونه شرایط این است که یقین پیدا کند نقش و رابطه ی غیرعضوها با NA به روشنی مشخص شده باشد.

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

مسئولیت پذیری کمک می کند تا این گونه روابط با موفقیت انجام شود. هر فرصت و رویداد اجتماعی ، منحصر به فرد است. بدنه ی خدماتی محلی معمولاً به بهترین وجه آماده شده است تا در مورد استفاده مناسب از غیر معتادان ، تصمیمات آگاهانه اتخاذ نماید. ارزیابی یک رویداد اجتماعی و ارتباط با غیر معتادان مرتبط با آن رویداد ، می تواند به ناحیه در تصمیم گیری جهت بکار گیری یا عدم به کارگیری از غیر معتادان متناسب با هر موقعیت کمک کند.

 

سنت ها نیز درباره انجمنی بحث می کنند که به جای شخصیت افراد از اصول روحانی پیروی می نماید. منظور سنت دوازدهم از کلمه گمنامی، عدم خودرأیی و الویت دادن به نیازهای دیگران به جای نیازهای شخصی است .

چگونگی عملکرد

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

گمنامی و برابری

 

گمنامی برای هر معتادی که در جلسات NA شرکت می کند فرصتی برابر در یافتن بهبودی فراهم می آورد. هنگامی که اعضا با اصول زندگی می کنند دیگر مهم نیست معتادان چه ظاهری دارند؟ از کجا آمده اند؟ چقدر تحصیلات دارند؟ یا اینکه بی سوادند و یا چقدر دارایی دارند یا ندارند. اگر تازه واردی با ظاهری جذاب وارد جلسات شود و اعضای گروه به او توجه بیشتری نمایند ، پس اینجا اعضای گروه با این تازه وارد به طریقی متفاوت رفتار کرده اند. آیا اگر آن تازه وارد تا این حد جذاب نبود نیز اعضا با او همین رفتار را داشتند؟ آیا به این تازه وارد جذاب ، نوع خاصی از توجه ابراز می شود که ممکن است وی را از شنیدن پیام NA باز دارد؟ ما سعی می کنیم تا با همه اعضا بطور یکسان رفتار کنیم تا همه فرصت پیدا کردن رهایی که برنامه ما در اختیارشان می گذارد را داشته باشند.

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

تفاوت های شخصی ما هیچ تبعیضی را در نهایت ایجاد نمی کنند : در NA همه ما در دوران بهبودی برابر هستیم. این درست است که همه ما با سابقه های شخصی متفاوت ، عادت های مختلف مصرف ، تحصیلات و تخصص های اجتماعی متفاوت ، استعدادها و نواقص اخلاقی مختلف وارد NA می شویم ، اما در رابطه با هدف بهبودی شخصی خود ، حرفه ما هیچ ارتباطی به استعداد ما برای کمک به یکدیگر ندارد. تحصیلات دانشگاهی ، سرمایه ، بی سوادی ، فقر مسائلی که بر بسیاری از زمینه های زندگی ما اثر می گذارند نه به ما کمکی خواهد کرد و نه شانس ما را در بهبودی کمتر خواهد نمود. به همین منوال ، این عوامل نه باعث مؤثرتر شدن و نه باعث اختلال در مساعی ما برای پیام رسانی خواهد شد .

چگونگی عملکرد

 

تنها لازمه عضویت ، تمایل به قطع مصرف است .

سنت سوم

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

معتادان گمنام پذیرای همه کسانی است که در جستجوی رهایی از اعتیاد فعال می باشند و فعالیت های روابط عمومی ما نیاز به حمایت از این یکسان نگری را دارد. فعالیت های خدماتی ما باید اطمینان پیدا کند که NA خوشامدگوی همه ، از مالک گرفته تا محکوم ، می باشد. همانطور که در کتاب پایه آمده فعالیت های خدماتی ما سعی در پوشش همه معتادان دارد ”بدون در نظر گرفتن سن ، نژاد ، جنسیت با هر عقیده و مذهب و یا بی مذهبی“.

 

همچنین سنت سوم ما این حقیقت را عنوان می کند که هیچ کس نمی تواند میزان تمایل معتاد دیگر را مورد قضاوت قرار دهد. تمایل امری شخصی بوده و هیچ معیاری در مورد تمایل یک عضو به قطع مصرف وجود ندارد .

 

معتادان گمنام انجمنی است که بهبودی از اعتیاد را به معتادان سراسر جهان ارائه می دهد. توجه اصلی ما به خود بیماری اعتیاد معطوف است ، نه ماده خاص مصرفی. پیام ما آنقدر گسترده و فراگیر است که توجه همه افراد را از هر طبقه ، جامعه و ملیتی به خود جلب می نماید. زمانی که تازه واردی به جلسات ما می آید ، تنها مسئله مورد توجه ما تمایل او به رهایی یافتن از اعتیاد فعال و نحوه کمک به اوست.

چگونگی عملکرد

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

اتحاد : ”با هم می توانیم “

 

NA  وقتی جاذبه ی بیشتری دارد که ما بتوانیم اتحاد خودمان را به نمایش بگذاریم. اتحاد ما زمانی متجلی می شود که از گوناگونی خود به عنوان نقطة قوتی در جلسات و خدماتمان استفاده کنیم. هنگامی که یک گروه از معتادان با گذشته های متفاوت و باورهای گوناگون در کنار یکدیگر خدمت می کنند ، اتحاد ما را به گونه ای شگفت آور جذاب جلوه می دهند. هنگامی که از زاویه ی جذب معتادان مصرف کننده گوناگون به اتحادمان می نگریم ، می توانیم سؤالات زیر را از خود بپرسیم :

ما چگونه فضای بهبودی را در جلساتمان به نمایش می گذاریم؟

آیا ما همه کسانی را که در جلسات شرکت می کنند ، با رویی باز پذیرفته و به آنها خوشآمد می گوییم؟

آیا ما در کمیته های خدماتی ، پذیرای اعضای انجمن بوده و می توانیم برای عموم جذاب باشیم؟

ما کسانی هستیم که به پیام ساده ی بهبودی از اعتیاد معتادان گمنام جان می بخشیم ؛ پیامی که رهایی را برای هر معتادی با هر پیشینه و یا گروه سنی تضمین می کند تا بهبودی از اعتیاد فعال را تجربه کند.

 

 در فعاليت هايمان جهت دستيابي به اهدافي مانند يكسان نگري و پذيرا بودن تمام معتادان ، ممكن است اعضا بخواهند براي شناسايي گروه هاي ساكن در آن اجتماع محلي كه از جلسات NA باز مانده اند ، وقت بگذارند. اعتياد از همه ی مرزهاي فرهنگي عبور مي كند ؛ عدم حضور افرادي از يك گروه فرهنگي خاص در جلسات ما بدان معني نيست كه هيچ كس با آن فرهنگ معين از اعتياد رنج نمي برد يا به آنچه ما ارائه مي كنيم نيازي ندارد. طرح سؤالاتي نظير : چه كسي در اجتماع ما از جلسات NA بي بهره مانده؟ و يا چه كسي در اين اجتماع نياز دارد تا NA در دسترس وي قرار گيرد؟ به ما كمك مي كند فعاليت هاي خدماتي خود را در جاهايي متمركز كنيم كه بيشترين نياز به آن وجود دارد. بحث و گفتگوي گروهي راجع به اهداف ناحيه به متمركز كردن فعاليت هاي PR كمك خواهد كرد.

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

يك شيوه ی جذب اعضاي آتي NA اين است كه طرح هاي خدماتي خود را به طور خاص جهت دستيابي به اين اعضاي آتي برنامه ريزي كنيم. مثلاً چنانچه اعضا در اجتماعي زندگي مي كنند كه جمعيتي متشكل از شهروندان بازنشسته و يا افراد بستري در خانه هاي سالمندانشان زياد است ، اعضاي ناحيه بايد در نظر داشته باشند جلسات معرفي را طوري ترتيب دهند كه در آن دو واقعيت مهم دربارة NA ارائه شود : يكي اينكه افراد مسن تري هستند كه در NA پاك شده اند و در حال بهبودي مي باشند و ديگر اينكه اين اعضا در كنار اعضاي متفاوت ديگر در انجمن شركت مي كنند. اين شيوه با دعوت از برخي اعضاي مسن تر محلي ناحيه براي شركت در جلسه معرفي در كنار يك گروه متنوع از اعضاي NA صورت مي پذيرد. اين گونه اقدامات خود نشانگر وجود تنوع و اتحاد ، هر دو ، در انجمن ماست. احتمالاً فعاليت هاي روابط عمومي ما زماني ارزشمندتر و مفيدتر مي شوند كه ما قدري از وقت خود را صرف برنامه ريزي بهترين شيوه براي دستيابي به اعضاي آتي مي كنيم.

 

منافع مشترك ما بايستي در رأس قرار گيرد ، بهبودي شخصي به وحدت NA بستگي دارد .

سنت اول

 

وحدت روحيه اي است كه هزاران عضو را در سراسر جهان در اين انجمن روحاني كه قادر به تغيير دادن زندگي انسان هاست ، به يكديگر پيوند داده است.

چگونگي عملكرد

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

فعاليت هاي جمعي خدماتي ما به معتادان ديگر براي يافتن بهبودي كمك مي كند. NA از دهه1950 ميلادي تاكنون ، به دليل همكاري اعضا با يكديگر در پيشبرد هدف اصلي NA در حال رشد بوده است. بسياري از ما با قدرت گروه در رساندن پيام بهبودي به معتاداني كه به جلسات مي آيند ، آشنا هستيم و با همين روش گروه هاي متشکل از اعضا را براي خدمت به كار مي گيريم. آنجا كه اعضا خواسته ها و نياز هاي فردي خود را جهت منافع مشترك NA كنار مي گذارند ، مي توانيم سنت اول را در عمل ببينيم. همكاري با يكديگر جهت چشمگيري و تداوم بيشتر NA در اجتماعات محلي خود نه تنها به معتادان كمك مي كند تا برنامه ما را پيدا كنند بلكه شيوة قدرتمندي براي تمرين اتحاد شرح داده شده در سنت اول ما مي باشد. 

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

جاذبه . . .

 

جذابیت رفتاری و نگرش هر عضو NA و ظاهر جمعي انجمن ما براي ارزشمندتر كردن فعاليت هاي روابط عمومي ما ضروري مي باشد. جاذبه به معناي عملكرد ما ( به عنوان يك عضو و يا يك گروه ) به شيوه اي است كه به طور طبيعي ديگران را به سوي خود جلب کنيم. وقتي اعضا به گونه اي جذاب رفتار كنند ، احتمال تأثير مثبت NA بر تازه واردان و اعضای آتی NA بيشتر مي شود.

 

هم چنين مي توانيم به جاذبه در ارتباط با افرادي – كه ممكن است معتاد نباشند –  ولي به معتادان در پيدا كردن NA کمک می کنند ، فکر کنیم. طرز نگرش هر یک از ما بر ظاهر جمعی مان تأثیر دارد. چگونه به آگاه شدن حرفه ای ها از آنچه NA ارائه می دهد ، کمک می کنیم؟ ما نمی توانیم از غیرمعتادان انتظار داشته باشیم تا اعتیاد را کاملاً همانند ما معتادان درک کنند. آنچه ما می توانیم انجام دهیم ، به تصویر کشیدن قدرت بهبودی موجود در برنامه NA برای افراد غیرعضو می باشد.

 

آنچه که احتمالاً برای عموم و حرفه ای هایی که با معتادان مرتبط هستند جذاب خواهد بود ، ارتباط مطمئن ، مسئولیت ، تعهد و رفتاری است که بازتاب بهبودی است. ما می توانیم اعتبار NA را با حضور خود و انجام وظایفی که به عهده گرفته ایم ، نشان دهیم. خواه این وظیفه ، پاسخ گویی به یک تماس تلفنی جهت ارائه اطلاعات در مورد NA باشد ، خواه ارائه كتابچه راهنماي جلسات در كتابخانه عمومي. ما مي توانيم براي انجام تعهدات خود نسبت به افراد حرفه اي تجارب اعضاي NA را بياموزيم. چنانچه مسئله اي مانع از حضور ما بر سر قرارمان شود ، مي توانيم از عضو ديگري درخواست كنيم تا تعهد ما را به انجام برساند و به افراد متعهد شده ، اطلاع دهيم كه شخص ديگري به جاي ما مي آيد. همچنين ما مي توانيم از طريق تماس با مسئول كميته ، ارتباط خوب درون كميته اي خود را حفظ كنيم. ما براي موفقيت واقعي در ايجاد و حفظ روابط با جامعه ، نياز به ساير اعضاي NA داریم. تعاون و همکاری در ناحیه ها و   کمیته ها می تواند به ما کمک کند تا پیام بهبودی را به صورتی جذاب به عموم عرضه کنیم.

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

. . . تا تبلیغ

 

به هنگام بررسی تفاوت بین تبلیغ و جاذبه می توانیم به تفاوت بین اطلاع رسانی به جامعه دربارة NA و اصرار بر این که NA از هر برنامة بهبودي ديگر بهتر است ، بيانديشيم. سنت يازدهم كتاب چگونگي عملكرد تبليغ را به عنوان ” تبليغات پر زرق و برق ، ادعاهاي غلو آميز ، [ و ]  تأييد افراد مشهور ” تعريف كرده است. اطلاع رساني به جامعه در مورد اين كه ما يك برنامة معتبر بهبودي هستيم يك عمل اصولي است ، در حالي كه مقايسة NA با ساير برنامه ها و ديدگاه ها ، دادن وعده هاي بهبودي و يا ادعا در مورد تأثيرگذاريمان ، همگي مي توانند تبليغ محسوب شوند. تنها قولي كه ما مي دهيم ، فرصت تجربه رهايي از اعتياد فعال براي معتادان است و هر قول دیگری تبلیغ به حساب می آید.

ما نیازی به تبلیغ معتادان گمنام نداریم زیرا وقتی ما در این مورد که NA چگونه در زندگیمان کار می کند مشارکت می کنیم ، برنامه خود بیانگر خود می باشد. ارائه خدمات مستمر به جامعه و حرفه ای ها ، آگاه کردن جامعه از NA و آنچه برنامة NA برای ارائه دارد ، راهی است جهت فعالیت های خدماتی ما تا برنامه مان را برای عموم و اعضای آتی جذاب تر کند .

 

همان طور که در متن سنت هشتم کتاب چگونگی عملکرد بیان شده ما فعالانه کارهای خدماتی خود را به انجام می رسانیم و به دنبال رساندن پیام بهبودی در سراسر شهر ها ، شهرستان ها و روستاها هستیم. برای جذب معتادان در حال عذاب به برنامه ، قدم های قاطعانه برمی داریم. ما به مؤثر بودن برنامه ایمان داریم. ما می دانیم NA کار می کند زیرا عملکرد آن را در زندگی خود تجربه کرده ایم. ما می دانیم هر معتادی که در جستجوی بهبودی در NA است می تواند همان رهایی که ما یافتیم را بیابد.

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

خود اتکایی

 

ممکن است اولین تجربة ما از سنت هفتم زمانی باشد که سبد پول در جلسه ای که در آن شرکت می کنیم به گردش درآید. کمک مالی ما در یک جلسه ، احتمالاً اولین تجربة احساس مسئولیت پذیری و یک حس رو به رشد تعلق به چیزی بزرگ تر از خودمان است. بدین ترتیب تعریف جامع تر از اصل خود اتکایی NA اين است كه سازمان ما بر مبناي تلاش خود و از طريق كمك هاي داوطلبانه و فعاليت هاي خدماتي اعضا تداوم مي يابد. ما از جامعه درخواست كمك مالي نمي كنيم. وقتي ما سنت هفتم را تمرين مي كنيم ، روح خوداتكايي مشوق اقدامات مسئولانه ، گمنامي و درستي در روابطمان با جامعه مي شود.

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

خوداتكايي و اعلاميه هاي خدمات عمومي

 

ما يك سازمان غير انتفاعي هستيم بنابراين اغلب پيشنهادات خيرخواهانه اي به ما مي شود ، مانند: حداقل پرداخت اجاره بهاي محل برگزاري جلسات يا تبليغات خدمات عمومي مانند: آگهي هاي كوتاه راديويي و يا آگهي در معابر عمومي. زماني كه براي سي ثانيه تبليغ در يك برنامة راديويي و يا نصب يك پوستر اطلاع رساني NA در ایستگاه قطار هزینه ای پرداخت نمی کنیم ، ممکن است ترس آن را داشته باشیم که دیگر خود اتکا نیستیم. اعلامیه های خدمات عمومی اغلب در اختیار مؤسسات خیریه قرار دارند. در چنین موقعیت هایی رسانه ها از طریق همین اعلامیه ها خدمتی را به جامعه ارائه می دهند. اعلامیه خدمات عمومی مصالحه نمی کند و یا اصل خود اتکایی ما را به خطر نمی اندازد. این ها فرصت هایی هستند که جامعه برای سازمان های خدماتی اجتماع فراهم می کند. آنچه که ما در NA در اختیار معتادان در حال عذاب می گذاریم به سود جامعه است. قبول کمک های خیرخواهانه و تخفیف هایی که به دیگر سازمان های خدمات اجتماعی مشابه نیز ارائه می شود نیز در راستای حفظ اصل خوداتکایی است.

 

در حقیقت این مثال در مورد اعلامیه خدمات عمومی می تواند برای ما فرصتی باشد تا رابطه ای بر مبنای همکاری با عموم در اجتماع خود ایجاد کنیم. ارائه این نوع خدمات به سازمان های خیریه راهی برای ورود مؤسسات مردمی و فرصت های شغلی به روابط مبتنی بر همکاری درون اجتماع می باشد. ما با ترکیب فعالیت های مان با مؤسسات در قالب یک تیم ، توانایی خود را جهت همکاری به نمایش می گذاریم. ما خود را به این مؤسسات مرتبط یا وابسته نمی کنیم. در عوض ما می توانیم بر اساس روحیه همکاری وارد این گونه ارتباطات شویم.

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

خوداتکایی و غیر معتادان

همان گونه که ما اجازه داریم اعلامیه های خدمات عمومی را به رایگان دریافت کنیم و برای اجارة محل برگزاری جلسات خود تخفیف بگیریم ، ممکن است از غیر معتادان هم کمک دریافت کنیم. پیشنهاد این خدمات داوطلبانة غیر معتادان می تواند بخش متداولی از خدمات اجتماعی آنها محسوب شود. برای مثال : یک حرفه ای در مرکز درمانی ممکن است داوطلبانه وقت خود را برای نشستی جهت پرسش و پاسخ در اختیار NA بگذارد که در آن هر دو طرف چالش های موجود جهت دسترسی آسان معتادان به NA را بررسی نمایند. در این مثال بین خدماتی که بار مالی دارند ( مانند پیشنهاد مدیریت اسناد بانکی کمیته محلی توسط یک حسابدار غیر معتاد ) و رابطه ای که به نفع هر دو طرف یعنی NA و طرف دیگر می باشد ، تفاوت وجود دارد. هنگامی که هر دو طرف از همکاری متقابل بهره می برند و به اهداف مشترکشان نزدیک تر می شوند ، به طور یکسان از این رابطه حمایت می کنند. NA  با قبول این خدمت داوطلبانه از سوی یک غیر عضو وارد هیچ معاملة بخصوصی نشده است؛ بلکه NA صرفاً یکی از چندین سازمان غیر انتفاعی است که می تواند از وقت یک داوطلب بهره ببرد. هنگام استفاده از یک داوطلب غیر معتاد ، جوامع NA می توانند سؤال های زیر را از خود بپرسند: آیا با قبول این خدمت NA را تحت نفوذ بی دلیل شخص یا سازمانی قرار می دهیم؟ آیا قبول این خدمت ما را به آن شخص یا سازمان متکی می کند؟ با طرح این پرسش که آیا خدمت پیشنهاد شده به نفع هر دو یعنی NA و طرف دیگر می باشد یا خیر ، می توان مانع از نفوذ بی دلیل دیگران شد.

 

در فهم اصول روحانی سنت هفتم ، ساده پنداشتن نیازها با ایمان به نیروی برتر ارتباط نزدیکی دارد. تا زمانی که از نیروی برتر راهنمایی بخواهیم تمام احتیاجات ما برآورده خواهد شد. در حقیقت همین نپذیرفتن کمک های خارجی ، بیانگر اطمینان ما به نیروی برتر است و تا موقعی که گروه ما نسبت به انجام هدف اصلی خود متعهد بماند ، احتیاجات آن برآورده خواهد شد.

چگونگی عملکرد

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

خوداتكايي و همكاري

 

تجربه ما نشان داده است كه هر چه آگاهي عموم از NA بيشتر مي شود ، تمایل بیشتری به حمایت از ما پیدا می کنند. اغلب این حمایت از طریق ارجاع بیماران ، اعضای خانواده و یا دوستان به برنامه NA ابراز می شود. آنها مردم را به سوی ما می فرستند چون از رسالت سازمان ما پشتیبانی می کنند. این نوع تفاهم ، روابطی بر مبنای اعتماد و خیرخواهی با عموم به وجود می آورد. سؤالی که اغلب باید از خود بپرسیم این است : آیا ما هر آنچه در توان داریم در ارتباطات خود با خارج از NA انجام می دهیم؟ بسیار خوب است اگر سازمان های حرفه ای و یا اجتماعی که می خواهند به معتادان در پاک شدن کمک کنند ، در مورد در دسترس بودن ، تمایل داشتن ، پذیرا بودن و مفید بودن NA احساس روشنی داشته باشند. معنای خوداتکایی فقط به دوش گرفتن بار مالی نیست خوداتکایی به این معنی است که ما مسئولیت های خود را برای تهیه اطلاعات راجع به برنامه انجام می دهیم و وارد ارتباطات پر بار با کسانی می شویم که اهداف مشابه با ما دارند.

 

راه دیگری که افراد خارج از NA از آن طریق می توانند حمایت خود را در اختیار ما قرار دهند ، کمک به ما در یافتن معتادان در حال عذاب است. برخی اوقات حرفه ای ها در انتقال اطلاعات دربارة بهبودی NA کمک می کنند زیرا می دانند که NA یک برنامه بهبودی معتبر است.

 

معنای خوداتکایی فقط به دوش گرفتن بار مالی نیست – خوداتکایی به این معنی است که ما مسئولیت های خود را برای تهیه ی اطلاعات راجع به برنامه مان انجام دهیم و وارد ارتباطات پر بار با کسانی می شویم که اهداف مشابه با ما دارند.

اشخاصی در بیرون از NA وجود دارند که کمک می کنند تا جلسات بهبودی در پناهگاه های بی خانمان ها تشکیل شود؛ حرفه ای هایی وجود دارند که کمک می کنند نشریات بهبودی در دسترس معتادان زندانی قرار گیرد. افراد خارج از NA در مورد مشاهدة کارکرد برنامه در زندگی معتادان با دیگران مشارکت می کنند ، در واقع آنان شاهدانی هستند بر قدرت بهبودی که برنامه ما ارائه می دهد. برای اطمینان از تداوم رسیدن پیام NA به معتادان ، راه های بسیاری وجود دارد و گاهی طرفداران ما در خارج از NA ، به پیشبرد هدف اصلی مان کمک می کنند.

در مقدار و انواع حمایت هایی که ما می توانیم از جامعه دریافت کنیم محدودیت هایی وجود دارد. زمان هایی بوده که یک خانواده و یا دوستان اعضای NA غرق در احساس سپاسگزاری بهبودی عزیزانشان ، به NA پیشنهاد کمک های مالی داده اند. ما این را درک می کنیم و از نیت خیرشان قدردانی می نماییم. اما ما کمک های مالی از افراد غیر عضو ، حتی از افراد حق شناس خانوادة یک معتاد قبول نمی کنیم. وقتی ما کمک های مالی را بپذیریم ، خود را در خطر مصالحه و سازش با استقلال NA و روح سنت هفتم قرار می دهیم .

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

اگرچه در واقع روش های بیشمار دیگری وجود دارد که غیر معتادان می توانند به ما در تحقق هدف اصلیمان کمک کنند. ما می توانیم آنها را تشویق به خرید نشریات NA و اهدای آن به مراکز سم زدایی ، مراکز درمانی و یا مؤسسات تأدیبی کنیم. ما می توانیم آنها را جهت همکاری داوطلبانه با دفاتر اجتماعی که در خدمت معتادان می باشد ترغیب کنیم و همچنین می توانیم آنها را به خرید نشریات NA برای معتادانی که می شناسند ، تشویق کنیم. همة اینها راه هایی است که ما می توانیم حامیان خود را تشویق کنیم تا دلسوزانه عمل کنند بدون آنکه ناچار به مصالحه با روح سنت هفتم خود شویم.

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

همکاری ، نه وابستگی

همکاری یعنی کارکردن در کنار یکدیگر ؛ یعنی شرکت در اقداماتی که برای همة افراد درگیر ، سودمند است. زمانیکه با یکدیگر همکاری می کنیم با تمایل خود به کسی که از ما درخواست مساعدت نموده ، کمک می کنیم. معنای این در NA حمایت از یک کمیته فعال ناحیة دیگری است ، هنگامی که در مورد ایده و وقت از ما درخواست کمک   می کند. ما اینجا هستیم تا یکدیگر را حمایت کنیم. وقتی ما با یکدیگر و جوامع خود همکاری می کنیم قادر به برداشتن قدم های مثبتی هستیم که به ما کمک می کند تا پیام خود را بیشتر در دسترس قرار دهیم.

 

ما چطور می توانیم با جامعه و سازمان های دیگر کار کنیم بدون آنکه در آنها ادغام و یا به آنها وابسته شویم؟ یکی از راه های تمرین همکاری این است که به خاطر داشته باشیم اعضای NA موظفند تا اصول نهفته در سنت هایمان را رعایت کنند. مؤسسات و سازمان های دیگر این مسئولیت را به عهده ندارند. ما می توانیم با پیروی از اصول خود و با اتکا بر کمیته های خدماتی و مطالعه ی سنت ها و مفاهیم NA به انجام این مسئولیت بپردازیم.

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

 وقتی ما به سادگی و صادقانه بررسی کنیم که چه خدماتی را می توانیم و یا نمی توانیم به دیگران ارائه دهیم ، احتمال برقراری ارتباطات جمعی و سازنده را بیشتر می کنیم. برای نمونه اگر از ما درخواست همکاری با یک مرکز درمانی و یا تأدیبی شود ، از آنها سؤال می کنیم که از NA چه توقعاتی دارند. امکان دارد آنها درخواست برگزاری جلسات هفتگی نمایند و ما بعد از یک ارزیابی صادقانه تصمیم بگیریم که نمی توانیم درخواست آنها را برآورده کنیم. در عوض می توانیم پیشنهاد یک جلسه ماهیانه را به آنها بدهیم. بدین طریق ما رابطه ای را بوجود آورده ایم که با مسئولیت پذیری می توانیم برای مدت ها آن را ادامه دهیم. ما همکاری را با صداقت خود در بیان آنچه که قادر به ارائه آن هستیم ، تمرین می کنیم و همچنان در جستجوی راهی برای پاسخ به درخواست ها هستیم؛ در نتیجه سازمان های عمومی می آموزند که به اعضای ما اعتماد کنند و به برنامه ما به عنوان یک منبع اجتماعی معتبر تکیه کنند.

 

بخش دیگری از همکاری زمانی است که سازمان های خارج از NA قصد تحقیق در مورد تأثیر گذاری برنامه ما را دارند. امکان دارد اعضای NA قصد شرکت در طرح های پژوهشی خارج از برنامه را داشته باشند. اگر این طور است باید چند نکته را در نظر بگیریم. اول آنکه حرفه ای های مراکز بهداشت و درمان به اطلاعات واقعی و عینی راجع به نتایج

وقتی ما به سادگی و صادقانه بررسی می کنیم که چه خدماتی را می توانیم یا نمی توانیم به دیگران ارائه دهیم ، احتمال

برقراری ارتباطات جمعی و سازنده را بیشتر می کنیم .

درمانی مؤثر و مفید اتکا می کنند تا بتوانند برای روش های بهبودی بیماران خود تصمیم بگیرند. وقتی که اطلاعاتی از NA در منابع اطلاعاتی موثق حرفه ای ها یافت نشود ، آنها با احتیاط در مراجعات خود با آن برخورد   می کنند. پژوهش ، امکان ابراز نقطه نظرات را برای معتادان فراهم می سازد ، اما NA هیچ کنترلی بر اطلاعات جمع آوری شده و چگونگی استفاده از آنها را ندارد. برای همکاری با طرح های پژوهشی خارج از NA ، ما باید آگاهی زیادی کسب کنیم و ما تجربة زیادی برای نزدیک کردن آنها به خود نداریم. ما می توانیم آمادة کسب تجارب بیشتر باشیم و چگونگی همکاری با پژوهشگران را بیاموزیم.

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

در مواقع نادر یک ناحیه یا منطقه می تواند تحقیق درونی راجع به برنامة NA در محله خود را انجام دهد. اگرچه شرکت اعضا در این گونه تحقیقات آزاد است ولی این مسئله ای است که ناحیه در مورد آن بحث و گفتگو می کند. چنانچه اعضا به انجام این تحقیق در جوامع خود اطمینان نداشته باشند ، بدنة خدماتی می تواند تصمیم به تشکیل گردهمایی گرفته تا در این مورد گفتگو کنند. اگر کمیته های محلی NA فرصتی جهت بحث و گفتگوی آزاد فراهم کنند ، احتمال آگاهی و اطلاع اعضا دربارة انجام تحقیق در مورد NA بیشتر می شود.

     

یک گروه NA هرگز نبایست هیچ مؤسسه مرتبط و یا هر سازمان خارجی را تأیید و یا در آنها سرمایه گذاری کند ، یا نام NA را به آنها عاریت دهد ، مبادا مسائل مالی ، ملکی و شهرت ، ما را از هدف اصلی خود منحرف سازد.

سنت ششم

معتادان گمنام  ، هیچ عقیده ای در مورد مسائل خارجی ندارد ، و نام NA نبایست به مباحث اجتماعی کشانده شود .

سنت دهم

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

بخش اعظم اعتبار ما از این حقیقت سرچشمه می گیرد که ما تمرکز خود را تنها بر روی بهبودی از اعتیاد قرار می دهیم. ما ، هم می توانیم معتبر به نظر برسیم و هم در تصمیم گیری های سازمان دیگری حضور یابیم اما تنها راهی که ما می توانیم به مباحث اجتماعی کشانده شویم زمانی است که ما نظر خود را راجع به موضوعی خارج از حیطه  برنامه مان در اختیار بگذاریم. اگر مؤسسه ای از ما بخواهد که آن را تأیید کنیم و یا نام خود را به برنامة آنها عاریت دهیم و یا حمایت ما را در تصویب قوانین خود درخواست کند ، ما از قبول آن خودداری می کنیم. چنانچه در مراحل تصمیم گیری یک سازمان خارجی درگیر شویم (مانند حضور در جلسه هیأت مدیرة یک شرکت غیر انتفاعی به عنوان نماینده NA ) ما هیچ نظری راجع به اقدامات تجاری آن شرکت نمی دهیم. ما از هیچ مسئلة خارجی طرفداری نمی کنیم و NA را به مخاطره نمی اندازیم و پیام شفاف خود را به مصالحه نمی گذاریم. اگر ما بخواهیم طرف هر یک از مسائل قانونی و یا یک شیوه درمانی را بگیریم ، باعث تضعیف اعتبار خود و هدف اصلیمان شده ایم. ما می کوشیم تا به عنوان طرفداران یک جهت خاص و یا کسانی که در مباحث مختلف نظر می دهند ، شناخته نشویم. ما فقط بر چگونگی کمک به معتادانی که هنوز در عذابند تمرکز می کنیم. این تمرکز به ما اجازه می دهد تا روابط خود را در جاهایی که نقشمان روشن است و جدا از هرگونه بحث و مجادله می باشد ، بنا سازیم.

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

تجربه نشان داده است ما دوستان غیر معتاد زیادی داریم که می توانند حامی NA باشند. یک حرفه ای آزاد است با مشارکت خود درباره ی تأثیرگذاری برنامه ی ما از NA حمایت کند. ما باید اطمینان حاصل کنیم که اشتیاق افراد غیر عضو نسبت به برنامه ، باعث بد جلوه دادن ماهیت کمک معتاد به معتاد دیگر برنامه ی ما نشود. NA برنامه ای نیست که در آن حرفه ای ها ، معتادان را درمان می کنند ؛ اغلب ، حرفه ای ها می خواهند از کارایی NA حمایت کنند زیرا اثر بهبودی را در زندگی بیماران و عزیزان خود دیده اند. در چنین مواقعی بدنة خدمات محلی نقش تعیین کننده ای دارد. جوامع NA می توانند اقدام به آموزش حامیان غیر عضو جهت ایجاد مسئولیت در آنها نمایند ؛ بدین ترتیب یک حامی غیر عضو می تواند برای NA در جهت انجام هدف اصلی ، یک سرمایه ارزشمند محسوب شود. روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

یکی از اهداف روابط عمومی ما بنا کردن ارتباطات طولانی مدت جهت پیشبرد هدف اصلیمان از طریق تعقیب اهداف مشترک احتمالی با سازمان های دیگر می باشد. مصالحه با هر یک از سنت ها ، در تلاش ما برای برقراری این ارتباطات هرگز به سود هیچ یک از اعضا و یا NA نمی باشد. ما تمرکز خود را بر روی هدف اصلیمان در جامعه حفظ می کنیم. ضمن ایجاد روابط سازنده با افراد خارج از NA و اعضای خود ، اتحاد و هماهنگی را با یکدیگر و اجتماع اطراف خود پرورش می دهیم. ما منافع مشترک NA را در رأس قرار داده و به خاطر می سپاریم که تنها تا زمانی  می توانیم مستقل باشیم که فعالیت های ما بر کل NA اثر نگذارد.

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

مسئولیت های فردی به عنوان یک عضو

ارتباطات فردی متقابل ما با جامعه ، توانایی تأثیرگذاری بر نگرش عمومی به کل NA را دارد. ما به عنوان معتادان در حال بهبودی در زندگی روزمرة خود با جامعه ارتباط متقابل داریم؛ و گاهی اوقات با فرصت هایی برای برقراری ارتباط عمومی مواجه می شویم که انتظار آن را نداریم. ممکن است ما تصمیم گرفته باشیم ، بهبودی خود را با پزشک خویش در میان بگذاریم. اگر چه در این موقعیت ، منظور ما فرصت خدمت برای NA نبوده است ، اما ممکن است به فکر ما خطور کند که کمیته اطلاع رسانی می تواند پزشک های محلی دیگر را در اجتماع ما شناسایی کند. ما می توانیم این اطلاعات را در اختیار کمیته خدمات محلی خود قرار داده و چگونگی این ارتباط را به بحث و گفتگو بگذاریم. موقعیت هایی مانند این نشان می دهد ، چگونه اعضا می توانند با قبول مسئولیت در فرصت های غیر قابل پیش بینی در روابط عمومی ، کمیته های خدمات محلی را پشتیبانی کنند.

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

پاسخ گویی کمیته های خدماتی ما

ساختار کلی خدمات ما بر مبنای اصل روحانی پاسخ گویی است. ما برای جهت دادن به فعالیت های روابط عمومی خود به یک بدنه ی خدماتی مناسب مراجعه می کنیم. بدنه های خدماتی که توسط گروه ها و جهت خدمتگزاری از سوی آنها به وجود آمده اند ، پاسخ گویی خود را از طریق وجدان جمعی و ارتباط با گروه های NA حفظ می کنند. هیچ   بدنه ی خدماتی غیر پاسخ گو نباید وجود داشته باشد.روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

 

ما می توانیم پاسخ گویی را از طریق همکاری با دیگر خدمتگزاران بیشتر پرورش دهیم. ما می توانیم این خدمات را به گونه ای انجام دهیم که به نیروی برتر فرصت دهیم تا از طریق وجدان گروهی وارد عمل شود. کمیته های محلی برای ایجاد فرصت هایی به منظور تأثیرگذاری نیروی برتر بر خدمات می توانند از طریق فرآیند وجدان گروهی با یکدیگر کار کنند. از طریق کارکردن با کمیته ناحیه احتمال کمتری می رود که نگرش شخصی ، نیروی پیش برنده ی ما در فعالیت های خدماتی شود.

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

مسئولیت هایی وجود دارند که اصل پاسخ گویی را همراهی می کنند. این مسئولیت ها جهت همه ی افراد درگیر در یک ارتباط پاسخ گو به کار برده می شود. یک کمیته ، مسئولیت هایی در مقابل کمیته ی خدماتی ناحیه دارد و یک   کمیته ی ناحیه هم در قبال کمیته های فرعی خود مسئول است. برای مثال اگر یک کمیته ی همایش ، پاسخ گوی کمیته ی خدماتی منطقه است به این معناست که کمیته منطقه توافق کرده تا مسئولیت های مشخصی را در قبال آن کمیته به عهده گیرد. چنانچه کمیته با چالش هایی نظیر بحران مالی و یا مشکلاتی در رابطه با تصویر عمومی NA در جریان یک رویداد روبرو شود ، بدنه ی خدماتی لازم است گام هایی سازنده جهت کمک به کمیته ی همایش بردارد. بهتر است بدنه های خدماتی مانند نواحی و مناطق قبل از تشکیل کمیته های فرعی این مسئولیت را درک و قبول نمایند. درک این مسئولیت می تواند نواحی و مناطق را تشویق کند تا در نقش خود نسبت به کمیته هایی که به آنها پاسخ گو هستند ، فعال باشند. درخواست بودجه بندی مالی و طرح سؤالاتی از کمیته ها ی فرعی ، پاسخ گویی را ترویج می دهد و از بروز مشکلات بزرگتر در آینده پیشگیری می نماید. عملکرد در راستای دستورالعمل های بودجه و تهیه ی گزارش های مالی دقیق ممکن است جامعه ی NA را از شرمندگی نیاز به تماس با یک حسابدار ، وکیل و حتی پلیس برهاند. همچنین پاسخ گویی ، ما را از لغو یک خدمت به خاطر افراط در صرف بودجه نجات می دهد.

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

تفویض اختیار ، جنبة دیگری از ارائه خدمات پاسخ گو و مسئولانه است. همانطور که گروه ها مسئولیت هایی را به کمیته های خدماتی واگذار نموده اند ، کمیته ها هم می توانند مسئولیت های متناسبی را به اعضا بسپارند. وقتی ما مسئولیتی را تفویض می کنیم ، توقع داریم تا اعضا و کمیته ها پاسخ گو باشند و به موازات فعالیت های خود ، کمیته های بزرگتری را اداره کنند. همزمان بدنة خدماتی بزرگتر با پرهیز از مدیریت خرده بینانه و عدم کنترل مسئولیت های تفویض شده به عضو دیگر یا بدنة دیگر ، اعتماد کردن را تمرین می کنند. ممکن است بهترین مصلحت روابط عمومی در این باشد که شخص معینی که در ارتباط با جامعه قرار دارد را حتی بعد از پایان دوره اش ، در آن پست نگه داریم. این کار می تواند هم به نفع NA و هم سازمان های عمومی باشد. ناحیه مناسب ترین محل برای این تصمیم گیری بر اساس نیاز های خود خواهد بود.

     

بعضی مواقع ما می ترسیم از این که واگذاری اختیار به معنای از دست دادن کنترل بر روی خدمات باشد. مفاهیم اول ، دوم و سوم طراحی شده اند تا بی آن که دستان خدمت گزاران مورد اعتماد خود را ببندیم ، کمک کنند مسئولیت خود را بر ساختار خدماتی حفظ کنیم.

دوازده مفهوم خدماتی

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

غیر حرفه ای تا ابد

در طی یک جلسه معرفی به عموم به خاطر داریم ما فقط خدمتگزاران مورد اعتمادی هستیم که در رساندن پیام بهبودی کمک می کنیم. غیرحرفه ای ماندن در فعالیت های روابط عمومی NA به چه معناست؟ در NA این به معنای سهیم بودن ما در برابری تعریف شده است. به عنوان اعضا ، ما جایگاه یکسانی در انجمن داریم و در فعالیت های خود در رساندن پیام NA ارزشی برابر داریم. همچنین اصل غیرحرفه ای ماندن از انسجام گروه ها پشتیبانی می کند ما در خدمت گروه کار می کنیم.

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

بیشتر اعضا ممکن است قادر به ارائه اطلاعاتی راجع NA به جامعه باشند. به هر حال ما می توانیم از مهارت ها و استعدادهای خاص برخی از اعضا نیز بهره ببریم. در جوامع خدماتی ما امکان دارد بعضی از اعضا دارای مهارت های سخنرانی برای عموم و یا تجاربی باشند که برای مخاطب ویژه ای مناسب تر باشد. برای مثال عضوی که خود پزشک است ، شاید درک بهتری از فلسفه ها و فرهنگ لغات یک اجتماع پزشکی داشته باشد. تشکیل پنلی از اعضا با مهارت ها و استعدادهای ویژه در کنار اعضای دیگر با پیشینه های گوناگون نشان دهنده وسعت دامنه عضویت در NA است. استفاده از مهارت های یک عضو در فعالیت های خدماتی ما به میزان مؤثر بودن انتقال اطلاعات دربارة NA به جامعه می افزاید.

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

ارتباط

 

ساختار خدماتی به انسجام و مؤثر بودن ارتباطات ما بستگی مستقیم دارد                                                                                                             

 

مفهوم هشتم

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

ارتباط یک جادة دو طرفه است. ما در ارتباطات خود می کوشیم تا مؤثر ، صادق ، روشن بین ، سازگار و صریح باشیم. ما راه های ارتباطی بین خود و آنهایی را که سعی داریم در یک محیط عمومی به آنها دست یابیم ، باز می گذاریم. ارتباط تنها بیان نقطه نظرات نیست بلکه گوش کردن و پذیرفتن انتقادات سازنده و پرسیدن سؤال است. ارتباط ، کلامی و غیر کلامی ؛ نوشتاری و یا گفتاری است و همة روابط عمومی ما را تحت تأثیر خود قرار می دهد. ارتباط خوب به این معناست که بعد از یک آشنایی متقابل اولیه ، به عضوی از جامعه گوش فرا دهیم. این نشان دهندة کیفیت ارتباطات و آگاهی ما از محیط های فرهنگی گوناگون است.

ارتباطات ما زمانی بیشتر تقویت می شود که ما انسجام ، قابل اعتماد بودن ، ثبات و پاسخ گویی را به نمایش می گذاریم. اصل انسجام در همة فعالیت های خدماتی ما کاربرد دارد. انسجام در ارتباطات ما بدین معناست که حتی در پر چالش ترین موقعیت ها ، اطلاعات را به گونه ای شفاف و صادقانه ارائه دهیم. اعتماد باعث ایجاد اتحاد در کمیته های خدماتی ما و اطمینان در جامعه می گردد. هنگامی که ما در برابر آنچه که می گوییم و انجام می دهیم ، پاسخ گو باشیم ، اعتماد را بنا می سازیم. این رفتار ها و اعمال ماست که با افراد اطرافمان به شفاف ترین شکل ممکن ارتباط برقرار می کند. وقتی که تلاش می کنیم تا اصول NA را در همة امور خود تمرین نماییم ، انسجام خود را ابراز می کنیم؛ که این از طریق همة کارهایی که انجام می دهیم و همة آنچه که انجام نمی دهیم ، نشان داده می شود. ما نیاز داریم تا به خاطر بسپاریم که وقتی اقدام به کاری نمی کنیم هم در حال ارتباط هستیم. ارتباط فراتر از کلماتی است که از دهان ما خارج می شود. ارتباط ، گوش کردن ، پیگیری و پاسخ گو بودن است؛ و اینکه ما خود را چگونه از طریق کارهای خدماتی به جامعه بیان می داریم.

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

ارتباط می تواند زیربنای همة اصولی قلمداد شود که فعالیت های روابط عمومی ما را حمایت می کنند. به محض آنکه ما با یکدیگر مشغول گفتگو می شویم که چطور اصول برنامه را به خدمات و امور روزمرة خود وارد کنیم ، فعالیت های روابط عمومی ما نیز آغاز شده است. تصویری که ما به جامعه ارائه می دهیم خیلی پیش تر از زمانی شکل می گیرد که ما با سازمانی تماس می گیریم و قصد معرفی معتادان گمنام را داریم. اغلب اولین تأثیر NA  زمانی ایجاد  می شود که یک عضو جامعه ما را در حالی که خارج از مکان جلسه ایستاده ایم ، می بیند. تصویر عمومی NA از روش زندگی تک تک اعضا تأثیر می گیرد.

روابط عمومی NA,فصل دو,فصل دوم,گمنامی و برابری na,بهبودی و گمنامی

صرف وقت برای تفکر دربارة اصول بنیادین برنامه و اینکه چگونه اعمال ما نشان دهندة آن اصول می باشند ،  فعالیت های خدماتی ما را با زیربنایی قوی میسر می سازد. ما می توانیم با گشودن ذهن مان و آغاز یک گفتگو با اعضای ناحیه خود شروع کنیم. کارکردن با گروهی از معتادان در رساندن پیام NA می تواند تجربه ای پر معنا و به طرزی  باورنکردنی با ارزش باشد. زمانی که ما به یکدیگر می پیوندیم تا کاری درست را به دلیل درستی انجام دهیم ، اغلب احساسی فزاینده نسبت به هدف خود و هدف کل NA پیدا می کنیم.

 

دانلود فایل کامل فصل دوم روابط عمومی انجمن معتادان گمنام ایران :

 

 

 

Visits: 793

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!