دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام

دوازده مفهوم خدماتی,معتادان گمنامخدماتی,معتادان گمنام


دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام

دوازده مفهوم خدماتی,معتادان گمنام

مقدمه

معتادان گمنام ، به عنوان یک انجمن ، توسط اصول مربوط به خود تعریف گردیده است . قدم های دوازده گانه ما ، برنامه انجمن را در رابطه با بهبودی شخصی شرح می دهد. سنت های دوازده گانه ما ، در رابطه با تجاربی است که به گروه های NA کمک می کند تا اتحاد خود را حفظ نمایند. دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام، اصول راهنمای ما در ساختار خدماتی است . مفاهیم ، به طور خلاصه تجارب سخت به دست آمده ، در طول چهل سال اول تشکیل انجمن و در مورد مسائلی مانند مسئولیت ، اختيار ، تفويض و واگذاری ، رهبری ، جواب گوئی ، راهنمائی روحانی ، شرکت و حضور ، روابط و ارتباطات ، روشن بینی ، انصاف و مسائل مالی می باشد . مفاهیم دوازده گانه در مجموع، کمک می کند تا اطمینان حاصل کنیم که ساختار خدماتی ما برای همیشه وقف خدمت می شود، و نه حکومت . دوازده مفهوم خدمت در NA تقریبا به تازگی به اصول انجمن ما افزوده گرديده است. از شروع تشكیل در اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی ، ما از دوازده قدم برای راهنمائی مان در بهبودی شخصی و از دوازده سنت برای هدایت گروه های مان استفاده کرده ایم . سنت ها این قدرت را به گروه ها داده اند تا ساختار خدماتی خلق کنند ، که مستقیم در برابر آن ها مسئول باشند .

دوازده مفهوم خدماتی,معتادان گمنام

همچنین سنت ها ایده های اساسی بنیانی را جهت راهنمائی ما در تمام کوشش های جامع خود ارائه کرده اند . منافع مشترک و اتحاد ما ، مرجعیت نهایی خداوندی مهربان ، رهبری به عنوان یک خدمت به جای حکومت ، استقلال گروه ، هدف اصلی انجمن ما ، همکاری بدون وابستگی ، اتکا به خود ، استخدام کارمندان خاص ، جاذبه به جای تبلیغ ، گمنامی در انظار عمومی ، بی شک اصول مرئی در دوازده سنت ، ما را در همه موارد به عنوان یک انجمن راهنمایی می کنند. اما سنت های دوازده گانه به وجود آمده اند تا گروه های NA را به طور خاص راهنمایی کنند ، و هرگز به قصد این که راهنمائی خاصی که ساختار خدماتی بدان ها نیاز دارد تا بهتر خدمات را ارائه کنند، به وجود نیامده اند . به همین دلیل دوازده مفهوم خدمات در NA به وجود آمدند تا این نیاز را برطرف کنند. مفاهیم به ترتیب از مفهوم اول تا آخر به وجود آمدن ساختار خدماتی توسط گروه ها ، اختیار و مسئولیت نهائی گروه ها برروی خدمت در NA ، تفويض و واگذاری ، اختیار اجرائی از طرف گروه ها به هیئت ها و کمیته های انجمن برای توسعه و حفظ خدماتاز طرف NA را توصیف می کنند .مفاهیم مشخص می کنند که اختیار بایدجهت خدمت با دقت تفويض و واگذار شود ، کیفیت هایی را که موقع انتخاب رهبران NA باید در نظر گرفته شوند مشخص می نمایند و بر اهمیت ارتباط باز و مداود ساختار خدماتی ، جهت حفظ اصل جواب گویی ، اصرار می ورزند. برای به حداقل رساندن سر در گمی و گیجی در محول کردن و به انجام رساندن ، و جوابگویی درخدمات NA ، مفاهیم توصیه می کنند تا هر مسئولیت خدماتی از همان ابتدا به وضوح تعریف شود. در بررسی پروسه های تصمیم گیری در خدمات ما اساس روحانی و همین طور اصول اخلاقی و اجرائی و روشن بینی را به ما یاد می شوند . جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از اختیارات واگذاری شده به تک تک خدمت گزاران مورد اعتماد ، امکان دادخواهی داده شده است. مدیریت مسئولان سرمایه NA ، که همیشه یک موضوع بحث بر انگیز در مسائل خدماتی بوده ، مستقیما مورد بررسی قرار می گیرد . و نهایتا همان طور که سنت ها در یک کلمه ختم می شود و هر دوازده سنت در کلمه گمنامی خلاصه می گردنند، دوازده مفهوم هم به همان شکل یک ایده که زیر بنای کلی همه مفاهیم می باشد را ارائه می کند : ساختار ما باید همیشه خدماتی باشد، و هرگز حکومتی نباشد. حالا مفاهیم دوازده گانه برای خدمت در NA ، متعلق به شما هستند ، متعلق به انجمن NA . مفاهیم ، راهنمائی اجرائی برای ارائه را به ما می دهند، از گروه ها گرفته تا سطح خدمات جهانی . دوازده مفهوم چه مقدار (اعتبار) دارند ؟؟ تجربه شما در بکارگیری آن ها مقدار اعتبار آن را مشخص می کند . مفاهیم تا جائی اعتبار دارند که مفید واقع گردند . همان طور که قدم ها در رابطه با تجربه جامع ما با بهبودی می باشند، و سنت ها در مورد تجربه ما با اتحاد گروه ها، دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنامنیز تجارب وسیعی در خدمت به NA را به طور خلاصه ارائه می کنند ، تجاربی که در نظر داشتن و به کارگیری آن ها ، هنگام نیاز و در حد امکان برای ما مفید واقع خواهند شد .

دوازده مفهوم خدماتی,معتادان گمنام

دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام

دوازده سنت معتادان گمنام گروه های ما را به خوبی در اداره امور گروهی خود راهنمائی کرده است. این سنت ها پایه و اساس خدمت در معتادان گمنام است و ما را از بسیاری از دام ها که می توانستند ما را سرنگون نمایند، دور نموده است. واحدهای مختلف خدماتی ما فقط خدمت می کنند و برای مثال: آن ها حکومت نمی کنند، ما از مباحث اجتماعی دوری می کنیم؛ ما هیچ یک از مسائلی را که بعضی از اعضای انجمن نسبت به آن احساسات شدید دارند را نه رد می کنیم نه تأئید؛ برخورد ما با اعتیاد غیر حرفه ای است و کاملا خودکفا هستيم. سنت ها برای انجمن ما راهنمایی های ضروری و اساسی مورد نیاز را در سرتاسر توسعه و پیشرفت انجمن ارائه نموده که برای همیشه لازم الاجرا می باشند. دوازده مفهوم خدماتی . N A که در اینجا تشریح می گردد، بدین منظور تدوین شده است که در تمام سطوح مختلف خدماتی به کار گرفته شوند. ایده های روحانی قدم ها و سنت های ما پایه و اساس به وجود آمدن این مفاهیم اند، که دقیقا جهت رفع احتياجات ساختار خدماتی انجمن به وجود آمده اند. مفاهیم ، گروه های ما را تشویق می کنند که به ایده نهفته در سنت ما دست پابند تا ساختار خدماتی ما مؤثرتر و مسئولانه تر عمل کند.
این مفاهیم از روی تجربه ما طراحی شده اند و نباید آنها را به عنوان قانون جهت خدمت در معتادان گمنام شناخت ، بلکه خیلی ساده، اصولی جهت راهنمائی هستند، ما وقتی که آگاهانه این مفاهیم را به کار می گیریم، در می یابیم که خدمت کردن ما ثبات بیشتری دارد. هم چنان که که قدم ها باعث ثبات زندگی ما و سنت ها باعث ثبات گروههای ما گردیده است، مفاهیم دوازده گانه به خدمت کردن ما سمت و سو می دهد و در دسترس بودن پیام معتادان گمنام برای هر معتادی که تمایل به قطع مصرف دارد را تضمین می کند تا آن ها نیز بتوانند تمرین زندگی را به شیوه ما شروع کنند.

دوازده مفهوم خدماتی,معتادان گمنام

دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام

1- برای تحقق بخشیدن به هدف اصلی انجمن ما، گروه های N A، گردهم می آیند تا ساختاری بوجود آورند که موجب توسعه، هماهنگی و تأمین خدمات . NA در کل گردد.

۲- مسئولیت و اختیار نهائی برای خدمات در  NA با گروه های  NA می باشد.

٣- گروه های N A اختبارات لازم را به ساختار خدماتی جهت انجام مسئولیت هایشان واگذار می کنند.

۴- رهبری مؤثر در N A ارزشی والا دارد. ویژگی های رهبری هنگام انتخاب خدمت گزاران مورد اعتماد باید مورد توجه قرار گیرند.

۵- برای هر مسئولیتی که به ساختار خدماتی واگذار می شود، باید محدوده تصمیم گیری و پاسخ گویی به وضوح تعریف گردد.
۶- وجدان گروه وسیله ای روحانی است، برای دعوت از خداوند مهربان تا بر تصمیمات ما تأثیر گذارد.
۷- همه اعضای یک کمیته خدماتی، مسئولیتی قابل توجه در مورد تصمیمات آن کمیته به عهده دارند، پس باید اجازه داشته باشند تا به طور کامل در فرایند تصمیم گیری شرکت کنند.
۸- ساختار خدماتی ما به انسجام و مؤثر بودن ارتباطات مان بستگی مستقیم دارد.
9- تمامی عناصر ساختار خدماتی ما مسئولند که به دقت همه نقطه نظرات را هنگام تصمیم گیری در نظر داشته باشند.
۱۰- هر عضو از کمیته خدماتی می تواند، بدون ترس از تلافی، رسیدگی به شکایت شخصی اش را از کمیته درخواست کند.

11- بودجه N A باید تحت مدیریت مسئولانه بوده و برای پیشبرد هدف اصلی ما مورد استفاده قرار گیرد.
۱۲- در راستای حفظ ماهیت روحانی معتادان گمنام، ساختار ما همیشه خدماتی است و هرگز نباید حکومتی باشد.

دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام

Visits: 7058

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!