خود بودن,فقط برای امروز 7 آذر,خاک افکندن معتاد

خود بودن (فقط برای امروز 7 آذر)

خود بودن,فقط برای امروز 7 آذر,خاک افکندن معتاد

فروتنی واقعی در این است که بپذیریم خود باشیم و در این راه صادقانه تلاش کنیم.

کتاب پایه

***

فروتنی مفهوم گیج کننده ای است. چیزهای زیادی درباره تحقیر می دانیم، اما فروتنی ایده جدیدی است. این مفهوم به طور مشکوکی مانند خود را بر خاک افکندن، کرنش و عقب کشیدن پا هنگام تعظیم است. اما اینها به هیچ وجه فروتنی نیستند. فروتنی واقعی، صرفاً این است که خود را بپذیریم.

وقتی به قدمی می رسیم که در آن از کلمه “با فروتنی” استفاده شده، اجرای این اصل را شروع کرده ایم. قدم چهارم این فرصت را در اختیار ما قرار می دهد که بررسی کنیم واقعاً چه کسی هستیم و قدم پنجم به ما کمک می کند این آگاهی را بپذیریم.

عمل فروتنی شامل پذیرفتن سرشت واقعی خود و خود بودن صادقانه می شود. نه مجبور هستیم خود را بر خاک افکنیم یا تحقیر کنیم و نه باید تلاش کنیم باهوش تر، ثروتمندتر یا خوشبخت تر از آنچه واقعاً هستیم، به نظر برسیم. فروتنی صرفاً بدین معناست که تظاهر را کنار بگذاریم و تا حد توان صادقانه زندگی کنیم.

***

خود بودن,فقط برای امروز 7 آذر,خاک افکندن معتاد

فقط برای امروز:  اجازه می دهم آگاهی از سرشت واقعی ام، اعمال من را هدایت کند. امروز، همان طور که با خود روبرو می شوم با دنیا روبرو می شوم.

Visits: 463

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!