خودمحوری,فقط برای امروز 6 بهمن,بیماری اعتیاد وخودمحوری,خودبرتربینی معتاد,خودبزرگ بینی معتاد

خودمحوری (فقط برای امروز 6 بهمن)


خودمحوری (فقط برای امروز 6 بهمن)

خودمحوری,فقط برای امروز 6 بهمن,بیماری اعتیاد وخودمحوری,خودبرتربینی معتاد,خودبزرگ بینی معتاد

بخش روحانی بیماری ما خودمحوری کامل ماست .

کتاب پایه

***

 

خودمحوری چیست؟ ما معتقدیم جهان بر ما متمرکز شده است،  آرزوها و خواسته های ما تنها چیزهای قابل توجه هستند، اذهان خودمحور ما بر این باورند که اگر آنها را به حال خود بگذارند، قادرند هر چه می خواهند به دست آورند، خودمحوری، خودکفایی کامل را فرض می کند.

ما می گوییم خودمحوری جنبه روحانی بیماری ماست، زیرا ذهن خودمحور نمی تواند به چیزی برتر یا مهم تر از خود فکر کند. اما برای بیماری ما راه حلی روحانی وجود دارد: قدمهای دوازده گانه معتادان گمنام، این قدمها ما را از خودمحوری دور می کند و به سوی خدامحوری هدایت می کند.

با اقرار به عجز خود و طلب یاری از نیرویی برتر از خود، توهم خودکفایی را از سر بیرون می کنیم، با پذیرش خطاهای خود، جبران خسارت و طلب راهنمایی درباره درستی ها از خداوندی که درک می کنیم، شکست خودبرتربینی خود را اعتراف می نماییم و با تلاش برای خدمت به دیگران، نه صرفاً خدمت به خود احساس شدید خودبزرگ بینی را در خود از بین می بریم.

روح مبتلای ما به خودمحوری، می تواند با راه حلی روحانی درمان شود: قدمهای دوازده گانه.

***

خودمحوری,فقط برای امروز 6 بهمن,بیماری اعتیاد وخودمحوری,خودبرتربینی معتاد,خودبزرگ بینی معتاد

فقط برای امروز : راهنمایی و قدرت من از نیرویی برتر نشأت می گیرد، نه از ضمیر خودم، قدمهای دوازده گانه را تمرین می کنم تا به خدامحوری خود بیفزایم و از خودمحوری خود بکاهم.

Visits: 1427

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!