حقیقت,فقط برای امروز 25 مهر,کنار گذاشتن اعتیاد,التیام اصول بهبودی

حقیقت (فقط برای امروز 25 مهر)


حقیقت (فقط برای امروز 25 مهر)

حقیقت,فقط برای امروز 25 مهر,کنار گذاشتن اعتیاد,التیام اصول بهبودی

«همه چیزهایی که بدان واقف هستیم در معرض تغییر هستند، به خصوص چیزهایی که درباره حقیقت می دانیم.»

کتاب پایه

***

بسیاری از ما تصور می کردیم می توانیم “حقیقت” را شناسایی کنیم. معتقد بودیم حقیقت چیزی معین و تغییرناپذیر است که به آسانی و بی تردید قادر به درک آن هستیم. اما حقیقت واقعی این بود که اگر مستقیماً با حقیقت روبرو شویم، اغلب نمی توانیم آن را درک کنیم. بیماری ما همه چیز را در زندگی ما تحت تأثیر قرار داد، به خصوص درک حقیقت. در واقع، چیزهایی که درباره حقیقت “می دانستیم”، تقریباً ما را از بین برد. قبل از اینکه بتوانیم حقیقت را شناسایی کنیم، باید وفاداری خود نسبت به اعتیاد را کنار می گذاشتیم و به نیرویی برتر یعنی منبع همه چیزهای خوب و واقعی اعتماد می کردیم.

همان طور که ایمان ما به نیرویی برتر افزایش یافته، حقیقت هم تغییر کرده است. از آنجا که قدم ها را انجام داده ایم، کل زندگی ما از طریق نیروی التیام بخش اصول بهبودی شروع به تغییر کرده است. برای اینکه راه را برای این تغییر باز بگذاریم، مجبور بوده ایم از تمسک به حقیقتی تغییرناپذیر و ثابت دست برداریم.

هر بار که با حقیقت روبرو می شویم، این حقیقت خالص تر و ساده تر می شود. درست همان طور که قدمها هر روز بر زندگی ما تأثیر می گذارند؛ البته اگر به آنها اجازه دهیم؛ شناخت ما از حقیقت نیز می تواند هر روز با رشد ما تغییر کند.

***

فقط برای امروز: چشم ها و قلب خود را به روی تغییراتی که قدمها به وجود آورده اند، می گشایم. امروز از طریق روشن بینی می توانم حقیقت را در زندگی خود درک کنم.

 

ایجاد تغییر,فقط برای امروز 21 مهر,تماس با تازه وارد,تغییر د

 

Views: 832

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!