حفظ ایمان,فقط برای امروز 10 مهر,اساس پاک ماندن,تسلیم اساس ایمان,قدرت نامحدود دعا

حفظ ایمان (فقط برای امروز 10 مهر)


حفظ ایمان (فقط برای امروز 10 مهر)

حفظ ایمان,فقط برای امروز 10 مهر,اساس پاک ماندن,تسلیم اساس ایمان,قدرت نامحدود دعا

«تا زمانی که ایمان را حفظ می کنیم و آن را احیا می کنیم، به قدرت نامحدودی که از طریق دعای روزانه و تسلیم حاصل شده، چنگ می زنیم.»

کتاب پایه

***

بهبودی دو بخش دارد: پاک شدن و پاک ماندن. پاک شدن نسبتاً آسان است، چراکه فقط مجبوریم یک بار آن را انجام دهیم. پاک ماندن دشوارتر است و مستلزم توجه روزانه به زندگی است. با این وجود، هر دوی آنها قدرت خود را از ایمان دریافت می کنند.

بر اساس ایمان پاک شدیم. اقرار کردیم که اعتیاد از ما بسیار قدرتمندتر است و به تنهایی از تلاش برای جنگیدن با آن دست کشیدیم. این نبرد را به نیرویی برتر از خود واگذار کردیم و این نیرو ما را پاک گردانید.

به همین ترتیب، هر روز پاک می مانیم: بر اساس ایمان. فقط برای امروز، تسلیم می شویم. رویارویی با زندگی با تکیه بر توان خود برای ما کار بسیار دشواری است. به این خاطر، نیرویی برتر از خود را می جوییم. از طریق دعا از نیروی برتر خود راهنمایی و قدرت لازم برای پیروی از آن را درخواست می کنیم. هر روز از طریق به کار بستن و تجدید ایمان خود، از منابع مورد نیاز بهره می گیریم تا زندگی پاک و پرباری را داشته باشیم.

هرگاه که به قدرت نیاز داریم، قدرت نامحدودی در دسترس ما قرار دارد. برای اختیار کردن آن، تنها باید ایمان خود به نیروی برتر را حفظ کنیم، نیرویی که ما را پاک کرد و پاک نگاه می دارد.

***

فقط برای امروزایمان موجب پاکی من شد و ایمان من را پاک نگاه می دارد. امروز، ایمان خود به نیروی برتر را حفظ می کنم. تسلیم خود را تجدید می کنم و برای آگاهی و قدرت دعا می کنم.

حفظ ایمان,فقط برای امروز 10 مهر,اساس پاک ماندن,تسلیم اساس ایمان,قدرت نامحدود دعا

 

حفظ ایمان,فقط برای امروز 10 مهر,اساس پاک ماندن,تسلیم اساس ایمان,قدرت نامحدود دعا

Visits: 246

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!