جلسات باز NA,جلسات بسته,پیام NA,بولتن,جلسات باز و بسته

جلسات باز NA,جلسات بسته,پیام NA,بولتن,جلسات باز و بسته


 

بولتن جلسات باز و بسته NA

این مقاله در پاسخ به نیازهای اعضاء ما در آگوست 1987 به رشته تحریـر در آمـد . ایـن بولتن در طی کنفرانس سال 6-1995 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت . هدف مال در بیان جلسات باز و بسته NA کمک به اعضای NA اسـت کـه مـی خواهنـد بدانند دقیقاً جلسات NA چه خدمتی را می تواند در اختیار معتـادان و غیـر معتـادان قـرار دهد .

انواع مختلف جلسات NA وجود دارد که اهداف متفاوتی را ارائه می دهد . ارتباط با اعضا نشان داد که اعضا لازم است درک کنند انواع مختلف جلسات در انتقال پیام هـا چـه نقشی را ایفا می کند .افراد زیادی در جامعه از انجمن ما آگاه هستند و علاقه آنها نسبت به شرکت در جلسـات ما رو به افزایش است . هیئت امناء خدمات جهانی گزارشات زیادی را مبنی بر سردرگمی اعضا دریافت نموده است مبنی بر این که افرادی که معتاد نیستند و یا مطمئن نیستند که معتادند علاقه مندند در جلسات NA شرکت کنند . این سردرگمی زمانی افزایش پیدا می کند که این گونه افراد در جلسات ما شرکت می کنند . پیام بهبودی ما در جلسات ممکن است یا به طور روشن انتقال پیدا نکند و یا کمرنگ شود زمانی که افرادی همچون پدران و مادران ، همسران ، در ما نگران ، یا اعضا دیگر انجمن ها و کسانی که عضو NA نیستند در جلسات NA شرکت و حتی در جلسه صحبت کنند . ما زمانی که با حضور افراد غیر معتاد در جلسات NA روبرو می شـویم ، همیشـه بـر مقوله احترام ، نزاکت و رفتاری توام با سیاست تأکید مـی کنـیم . اکثـر ایـن موقعیـت هـا مشکلات مداومی را برای گروه هاي ما به وجود نمی آورد . با رشـد مـداوم و بیـداری روز افزون نسبت به NA ، همه ما باید به جلو پیش برویم . این باور ماست که بـا شـفافیت در مورد جلسات باز و بسته NA اعضای ما می توانند درک بهتری را جهت انتقال پیام بهبودی ، به معتاد در حال عذاب بدست آورند همچنین می توانند پیـام مـا را بـه افـراد علاقمنـد برسانند . هیئت امنا خدمات جهانی تعاریف و راهنمایی های زیر را توصیه می کند :

1 – جلسه انجمن معتادان گمنام چه باز باشد و چه بسته برای معتادان یک پناهگاه است پس انتظار می رود که مکانی امن و مفید باشد . جایی که یک معتاد می تواند در مورد بهبودی بشنود و در بهبودی از بیماری اعتیاد به مواد مخدر مشارکت کند . هر چقدر که ما دوست داشته باشیم نمی توانیم همه چیز برای همه مردم باشیم .

2 – جلسات بسته معتادان گمنام فقط برای افرادی است که خود را یک معتاد میدانند و یـا مطمئن نیستند و فکر می کنند که با مواد مخدر مشکل دارند . یک جلسه بسـته معتـادان گمنام ، آزادی لازم براي مشارکت شخصـی و صـمیمانه اعضـا معتـادان گمنـام را فـراهم می سازد. زمانی که ما فضایی را که معتـادان بتواننـد در آن احسـاس اطمینـان و اعتمـاد بیشتری کنند فراهم نمائیم، آنها قادر خواهند بود با دیگر اعضا احسـاس همسـانی داشـته باشند و تجربه، نیرو و امید شان را به مشارکت بگذارند .جلسات باز NA,جلسات بسته,پیام NA,بولتن,جلسات باز و بسته

3 – در یک جلسه باز NA انواع افراد (مثل قضات ، افسران ناظر کانونهاي اصلاح و تربیت ، افراد حرفه ای و خانواده ها) که علاقمندند تا بدانند ما چگونه راه بهبودی از بیماری اعتیاد را یافته ایم، میتوانند شرکت کنند. اما صحبت و مشارکت فقط محدود به اعضا NA است. یک جلسه باز معتادان گمنام به افراد خارج از انجمن اجازه مـی دهـد تـا بـه طـور دقیـق مشاهده کنند که انجمن معتادان گمنام چیست و چگونه کار می کند. این براي افرادی کـه تلاش می کنند یک تصمیم در مورد موقعیت شخصی خود به عنوان یک معتاد بگیرند بسیار مفید خواهد بود . جلسات باز معتادان گمنام یکی از روش هایی است کـه گـروه هـاي مـا جهت رساندن پیام اصلی خود ( رساندن پیام به معتادي که هنوز در عذاب است ) استفاده می کنند . بعضی از گروه ها نیز جلسات بازی را دارند به گونه ای که به دوستان غیر معتاد و خانواده های اعضا NA اجازه می دهد تا سالگرد بهبودی شان را با آنها جشن بگیرند .

4 –ساختار خدماتی ما نیز جایی است که افراد غیر معتـاد مـی تواننـد در معتـادان گمنـام شرکت نمایند . مضاف بر این که در مورد نیاز و ارزش حضور معتمدین غیر معتاد و همین طور کارمند خاص غیر معتاد در کتاب راهنمای خدمات جهانی و سنت هشتم صحبت شده است، جزوه دیگری نیز به نام راهنمای اطلاع رسانی به تائیـد انجمـن رسـیده کـه در آن راههاي برگزاری جلسات مشترك و مباحثه با جامعه پیش بینی گردیده است. این جلسات وسیله ای است براي تلاش های کمیته خدماتی که هدفش تبادل اطلاعـات میـان اعضـا و جامعه است . جلسات باز ، جلسات منظم NA نیستند و دلیـل برگـزاري آن بیشـتر جهـت اطلاع رسانی به جامعه در مورد معتـادان گمنـام مـی باشـد . ایـن رویکـرد از سـردرگمی جلوگیري می کند و براي گمنامی نیز تهدیدی ایجاد نمی کند و همین طور انتقال پیام NA را در جلسات تحت تأثیر قرار نمی دهد و به ما اجازه می دهد به فرآیند بهبـودی و خـدمت ادامه دهیم و همزمان نیاز افراد غیر معتاد که علاقمند به NA هستند را بر طرف میکند .جلسات باز NA,جلسات بسته,پیام NA,بولتن,جلسات باز و بسته

برای دانلود فایل کامل بولتن جلسات باز و بسته روی دانلود کلیک کنید:

جلسات باز NA,جلسات بسته,پیام NA,بولتن,جلسات باز و بسته

Visits: 1396

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!