بولتن,اعتیاد,چیست,تعریف اعتیاد,اعتیـاد چیست,NARCOTICS ANONYMOUS

بولتن,اعتیاد,چیست,تعریف اعتیاد,اعتیـاد چیست,NARCOTICS ANONYMOUS


 

بولتن اعتیاد چیست ؟بولتن,اعتیاد,چیست,تعریف اعتیاد,اعتیـاد چیست,NARCOTICS ANONYMOUS

در طی برگزاری کنفرانس سال ۸۹-۱۹۸۸ هیئت امنای خدمات جهانی مطلبی تحت عنـوان ( اعتیاد چیست ) تهیه نمود که این مطلب در کنفرانس سـال ۶-۱۹۹۵ مـورد بـاز نگـری و اصلاح قرار گرفت . در طول تاریخ کار بر روی تعریف اعتیاد ، چالشـهایی را در میـان پزشـکان ، قضـات ، کشیشان ، معتادان و خانواده هایشان و عوام بر انگیخته است .

به تعـداد دسـته هـایی کـه علاقمند به تعریف کلمه اعتیاد هستند تعاریف بسیار بالقوه ای یافت می شود . این تعاریف همگی بر روي مسائلی همچون وابستگی جسمانی و روانی ( فیزیولـوژیکی و روانشـناختی ) و مشکلات اخلاقی ، رفتاری و خانوادگی تأکید دارند . در طول زمان لیست هایی گوناگونی از این تعاریف به تفصیل شرح داده شده است و انجمن معتادان گمنـام NA ( مـی بایسـت تعریف خود را داشته و به این لیست اضافه کند . خوشـبختانه سـنت ده مـا را از مباحـث اجتماعی بر حذر داشته است . به طور واضح بحث و یا مشـاجره پیرامـون چنـین مسـائلی هدف NA نیست . هدف اصلی ما رساندن پیام بهبودی بـه معتـادی اسـت کـه هنـوز در عذاب است .

بولتن,اعتیاد,چیست,تعریف اعتیاد,اعتیـاد چیست,NARCOTICS ANONYMOUS

تعریف اعتیاد برای خودمان در فرآیند بهبودی هنـوز از اهمیتـی شـایان برخـوردار است . بعد از همه اینها، در قدم اول ما اقرار میکنیم که در مقابل اعتیادمان عاجزیم. چنـین پذیرشی پایه و اساس بهبودی ما را شکل می دهد . بنابراین طـرح ایـن سـوال کـه اعتیـاد چیست ؟ در واقع به موضوع مرتبط است . بنابراین انجمن ما مسئول است به دقـت ایـن مسأله را مورد توجه قرار دهد.بولتن,اعتیاد,چیست,تعریف اعتیاد,اعتیـاد چیست,NARCOTICS ANONYMOUS

این بحث بیان دوباره ای از درک گسترده ی اعضا، نسبت به آنچه که اعتیاد تلقـی می گردد را شامل نمی شود . این تعریف در کتاب پایه ما به ویژه در بخش معتاد کیست ، یافت می شود. در عوض قصد ما تأکید بر روی موضوعات و مسائلی اسـت کـه از هیئـت امناء خدمات جهانی در خواست شده که آنها را بررسی کند .

آیا اعتیاد یک بیماری است ؟ بولتن,اعتیاد,چیست,تعریف اعتیاد,اعتیـاد چیست,NARCOTICS ANONYMOUS

این سوال یکی از آن مسائلی در مورد اعتیاد است که پاسخ بـه آن مشـکل اسـت ، مشاجرات همگانی فراوانی در پاسخ به این سوال که آیا اعتیاد یک بیمـاری اسـت یـا خیـر وجود دارد و ما در چنین مباحثی وارد نمیشویم . به هر حال فهم و تجربه جمعی اعضا ما بر این است که حقیقتاً اعتیاد یک بیماری است . ما دلیلی جهت به چالش کشیدن چنین بـاوری را نداریم چرا که این باور برای ما به خوبی کار کرده است . بولتن,اعتیاد,چیست,تعریف اعتیاد,اعتیـاد چیست,NARCOTICS ANONYMOUS

تجربه ما از اعتیاد این چنین است که وقتی ما می پذیریم این بیماری فراتر از قدرت ماست و ما در مقابل آن عاجزیم ، این چنین تسلیمی پایه اصـلی بهبـودی فـردی مـا را در چارچوب دوازده قدم مهیا می سازد. تعداد بسیار زیادی از اعضا ما که هم اکنون در آزادی کامل از اعتیاد فعال خود هستند نشان می دهد این فلسفه برای ما کـار کـرده اسـت . بـا وجودی که ما به عنوان یک انجمن در موقعیتی نیستیم کـه وارد مسـائل پزشـکی شـویم و بحث کنیم که اعتیاد یک بیماری است یا خیر ، مطمئنیم استفاده اعضا ما از لغت بیمـاری در توصیف اعتیاد کاملاً مناسب است . بولتن,اعتیاد,چیست,تعریف اعتیاد,اعتیـاد چیست,NARCOTICS ANONYMOUS

این یک نکته کلیدی است که افـراد حرفـه ای در حـوزه هـایی همچـون پزشـکی ، مذهبی ، قانونی و حقوقی جهت اعتیاد تعاریفی را دارند که مربوط و متناسب با حوزه هـای کاری خودشان است . به همین نحو ما نیز چنین می کنیم . انجمن معتادان گمنام ، اعتیـاد را جهت هدف خود که بهبودی است تعریف می کند . ما بـا اعتیـاد بـه عنـوان یـک بیمـاری برخورد می کنیم چرا که برای ما معنای ویژه ای را می سازد و آن معنی برای مـا کـار مـی کند. ما هیچ نیازی به باز کردن این موضوع بیش از این نداریم .
آیا اعتیاد تنها به معنای اعتیاد به مواد مخدر است؟

در مورد انواع دیگر اعتیاد چطور؟ تا آنجا که به خود کلمه ی اعتیاد مربوط می شود از دید ما در واقع به معنای اعتیاد به مواد مخدر است . سنت سه ما به طور واضح بیان می کند [ تنها لازمه عضویت تمایل به قطع مصرف است ] یعنی تمایل به قطـع مصـرف مـواد مخدر .

به عنوان یک عضو ما بیشتر تأکید خود را بر اهمیت این موضوع قرار می دهیم کـه در قدم هایمان تمرکزمان را بر روي مواد مخدر خاصی نگذاریم و تنها بر روی معنای کلمه ی اعتیاد تمرکز نمائیم . ما در قدم یک با گفتن این که ( در مقابل اعتیاد مان عاجزیم تا اینکه بگوییم در مقابل مواد مخدر خاصی عاجزیم ) به این حقیقت جامه عمـل پوشـانده ایـم . در قدم اول هیچ عبارتی که بر روی ماده مخدر خاصی تأکید داشته باشد عمـلاً یافـت نمـی شود .بولتن,اعتیاد,چیست,تعریف اعتیاد,اعتیـاد چیست,NARCOTICS ANONYMOUS

اگر قرار بود اصول ما چنین باشد یعنی اقرار در مقابل مواد مخدری خـاص صـورت بگیرد این اصل از آنچه که در حال حاضر است کمتر نمود پیدا می کرد اگر قرار بود تمرکز خود را فراتر از اعتیاد به مواد مخدر قرار دهیم که انواع اعتیـاد را شامل شود، به شدت به فضای همسانی جلسات ما آسیب وارد می شد . همسانی که ما برای آن تلاش می کنیم یک توازن دقیق و مشخص است . از یک طرف باید فهم خـود را از قدم اول بالا ببریم تا بتوانیم تمرکز خود را در جلسات بـر روي بیمـاری اعتیـاد ( نـه مـواد مخدر به خصوصی ) به مشارکت بگذاریم به گونه ای که کلیه ی مواد مخدر را شامل شود و از طرف دیگر بایستی تأکید ویژه خود را در جلسات بر روی این موضع به گونه ای حفـظ کنیم که تشخیص این مسئله براي تازه واردین کاملاً واضح و مشخص باشد ( تأکید بر روی بیماری اعتیاد به مواد مخدر )

پس چرا نام انجمن ما به یک دسته خاص از مواد مخدر اشاره دارد ؟

بولتن,اعتیاد,چیست,تعریف اعتیاد,اعتیـاد چیست,NARCOTICS ANONYMOUS

از آن جایی که این حقیقت است که ما در جلسات مان تلاش خاصی می کنیم که تأکیدی بر روی مواد مخدر خاصی نداشته باشیم ، خیلی از اعضا این سوال برایشان پیش می آیـد کـه چرا ما NARCOTICS ANONYMOUS نامیده می شویم . بولتن,اعتیاد,چیست,تعریف اعتیاد,اعتیـاد چیست,NARCOTICS ANONYMOUS

آیا عبارت ( معتادان به مـواد مخدر گمنام ) عنوان مناسب تری برای انجمن ما نبود. نام برنامه ما شاید با فلسفه و ماهیت تنوع اعضا انجمن ما تناقض داشته باشـد . در واقع وقتی انجمن ما در ابتدا شـکل گرفـت معتـادان گمنـام “Anonymous Addicts” نامگذاری شد . دو انجمن کاملاً مجزا خود را ( AA ) نامیدند که در واقع این یک جداسازی آشکار و شفافی نبود. بنابراین پایه گذاران انجمن ما نام معتادان گمنام ( مواد مخدريهای گمنام ) را برای نامگذاری انتخاب کردند . که اعتیاد به انواع مواد مخدر را القـاء مـیکـرد بنابراین معتادان گمنام یک انتخاب عاقلانه جهت نامگذاری انجمن ما به حساب مـی آمـد . پس عنوان اصلی ، فلسفه ما را بیان می کرد نه تمرکز بر روي مواد یا ماده مخدر . متأسفانه کلمه نارکوتیکز ( Narcotics ) بعدها منحصر به مقوله مواد مخدر شـد ( عنـوان دارویـی خاص ) .

همچنان که پیام ما به دیگر زبان ها ترجمه شد یـک دوگـانه گی بـه وقـوع پیوسـت. بعضی اوقات “معتادان گمنام” به” معتادان موادی گمنام” ترجمه مـی شـد چـرا کـه آن کمیته محلی ترجمه فلسفه برنامه ما را درک کرده بود. و در بعضی مواقـع نیـز معتـادان گمنام به معنای لغوی ترجمه گردید . آنچه که در این ترجمه ها برای ما اهمیت دارد ، ایـن است که روح پیام در این ترجمه ها حفظ گردد و مهمتر اینکه برنامه چه از لحاظ پیام و چـه از لحاظ نام بدون در نظر گرفتن زبانی که از آن استفاده می کنند قابل تشخیص باشد .

بعد از آن این مقاله سعی کرد بحث های فکورانه ی اعضا را در مورد طبیعت و ماهیت اعتیـاد نشـان دهد . همانطور که اعضا بیداری روحانی پیدا می کنند و با دیگر اعضـا قسـمت مـی کننـد بازخورد ها و پاسخ ها باید در بطن ذهن اعضا ما موج بزنـد . و قبـل از ایـن کـه بخـواهیم نسبت به اصول تعصب کورکورانه پیدا کنیم، نسل های جدیدی از اعضاء مـا را بـه چـالش خواهند کشید و بدین ترتیب دور نمای انجمن ما همیشه طـراوت و تـازگی خـود را حفـظ خواهد کرد . ما اعضا NA را تشویق می کنیم که همیشه روشن بین و انعطاف پذیر باشند . این مهم است که به نشریات مان ، کتاب هایمان ، اعضا با تجربه مان جهت راهنمایی اتکـاء کنیم ولی در نهایت هر عضو حق دارد این برنامه را به هر طریق که می فهمد و برای او کار می کند به کار گیرد .

 

دانلود فایل کامل بولتن اعتیاد چیست؟

 

 

Visits: 141

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!