افرادی که خواهان بهبودی هستند,فقط برای امروز 14 آذر,مایل به قطع مصرف مواد,بهبودی معتاد

افرادی که خواهان بهبودی هستند (فقط برای امروز 14 آذر)

افرادی که خواهان بهبودی هستند,فقط برای امروز 14 آذر,مایل به قطع مصرف مواد,بهبودی معتاد

دریافته ایم این برنامه برای هر معتادی که صادقانه و خالصانه مایل به قطع مصرف مواد است، مؤثر است.

کتاب پایه

***

از کجا بدانیم فردی صادقانه و خالصانه مایل به قطع مصرف مواد است؟ حقیقت این است که ما نمی دانیم! زیرا نمی توانیم ذهن افراد را بخوانیم یا از انگیزه ها و تمایلات فردی دیگر خبر داشته باشیم، صرفاً باید آرزوی نتیجه خوبی را داشته باشیم.

ممکن است در جلسه ای با تازه واردی صحبت کنیم و تصور کنیم هرگز او را دوباره نخواهیم دید و چند سال بعد متوجه شویم که او در بهبودی موفق بوده است. شاید وسوسه شویم تا فردی را که به لغزش ادامه می دهد یا بلافاصله پاک نمی شود، وادار به تسلیم کنیم، اما نباید این کار را انجام دهیم.

مهم نیست که یک فرد چقدر بی میل به نظر رسد، در هر حال حقیقتی ساده وجود دارد، این فرد معتاد در جلسه حضور دارد.

ممکن است هرگز از نتایج انجام قدم دوازدهم مطلع نشویم؛ وظیفه ما نیست که تمایل تازه واردها را ارزیابی کنیم. پیامی که با خود به همراه داریم، بخشی از ماست. آن را به همه جا می بریم و به رایگان در میان می گذاریم و نتایج را به نیرویی برتر از خود می سپاریم.

***

افرادی که خواهان بهبودی هستند,فقط برای امروز 14 آذر,مایل به قطع مصرف مواد,بهبودی معتاد

فقط برای امروز : بهبودی خود را با هر معتادی، هر کجا، هر زمان و تحت هر شرایطی در میان می گذارم. نتایج را به نیروی برتر خود می سپارم .

افرادی که خواهان بهبودی هستند,فقط برای امروز 14 آذر,بهبودی معتاد

فقط برای امروز : بهبودی خود را با هر معتادی، هر کجا، هر زمان و تحت هر شرایطی در میان می گذارم. نتایج را به نیروی برتر خود می سپارم .

Views: 452

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!