اعتماد به راهنما به امتحان آن می ارزد,فقط برای امروز 6 فروردین,نفع شخصی معتاد,پذیرفتن راهنما,اعتماد به معتاد دیگر

اعتماد به راهنما به امتحان آن می ارزد (فقط برای امروز 6 فروردین)

اعتماد به راهنما به امتحان آن می ارزد,فقط برای امروز 6 فروردین,نفع شخصی معتاد,پذیرفتن راهنما,اعتماد به معتاد دیگر

 

راهنما کسی است که، ما می‌توانیم به او اعتماد کنیم و واقعیات تجارب خود در زندگی را با او در میان بگذاریم…

 جزوه راهنما گرفتن و راهنما شدن

***

ایده راهنما گرفتن ممکن است برای ما  تازه باشد، سالهای بسیاری را بدون راهنمایی سپری کرده ایم، فقط بر نفع شخصی خود  تکیه کرده ایم، به همه مظنون شده ایم و به هیچ کس اعتماد نکرده ایم.

اکنون که شیوه زندگی در بهبودی را می آموزیم، نیاز خود به کمک را درمی یابیم، دیگر نمی توانیم به  تنهایی کارها را انجام دهیم؛ باید ریسک اعتماد به انسان دیگری را بپذیریم.

اغلب اولین شخصی که ریسک اعتماد به او را می پذیریم، راهنمای ماست؛ کسی که به او احترام می گذاریم، با او همدردی می کنیم و دلیلی برای اعتماد به او داریم.

وقتی به پذیرفتن راهنما تمایل پیدا می کنیم، پیوندی میان ما برقرار می شود، اسرار خود را آشکار می کنیم و به خرد راهنمای خود اطمینان پیدا می کنیم، دغدغه های خود را با او در میان می گذاریم و ارزش قائل شدن برای تجربه راهنما را می آموزیم.

درد خود را در میان می گذاریم و با همدردی از ما استقبال می شود، یکدیگر را می شناسیم، به هم احترام می گذاریم و همدیگر را دوست داریم، هر چه بیشتر به راهنما اعتماد کنیم، بیشتر یاد می گیریم به خود اعتماد کنیم.

اعتماد به ما کمک می کند از ترس، سردرگمی، سوءظن و بی هدفی در زندگی رهایی پیدا کنیم، در ابتدا، اعتماد به معتاد دیگر خطرناک به نظر می رسد. اما این اعتماد همان اصلی است که در رابطه خود با نیرویی برتر به کار می بریم؛ خطرناک یا بی خطر،  تجربه به ما می گوید که بدون آن نمی توانیم ادامه دهیم، هر چه بیشتر ریسک اعتماد به راهنمای خود را می پذیریم، تمایل بیشتری نسبت به زندگی خود پیدا می کنیم.

***

اعتماد به راهنما به امتحان آن می ارزد,فقط برای امروز 6 فروردین,نفع شخصی معتاد,پذیرفتن راهنما,اعتماد به معتاد دیگر

فقط برای امروز : می خواهم رشد و  تغییر کنم، ریسک اعتماد به راهنمای خود را می پذیرم و به پاداش صحبت کردن با او دست می یابم.

Visits: 778

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!