همایش NA بالتیک تالین ((استونی)), NA همیشه با من بود

همایش NA بالتیک تالین ((استونی))

اعضای NA راهنمایی ام می کردند و شماره های تماس دوستان و اعضا را در شهرهای بعدی که قرار بود بروم در اختیارم می گذاشتند. بعضی از آنها به من جا می دادند و مرا با خانواده های شان آشنا می کردند. از تک تک آنها که باعث شدند احساس کنم در خانه خودم هستم، تشکر می کنم. آنها عشق و محبتی را نثار من کردند که در آن لحظات دوری از خانواده و دوستان به آن نیاز داشتم. ولی من تنها نبودم، NA همیشه با من بود و کمکم می کرد. ... ادامه مطلب