ما نیز بهبود می یابیم,یافتن بهبودی,گروه و معتادان در حال عذاب

ما نیز بهبود می یابیم

قدم های سه، هفت و یازده، برای من در حکم بزرگترین آزمون ها بود، چون در هر سه صحبت از خداوند می شود. قدم دو و شش هم مستلزم قدری تفکر خلاق بود. در روند به کار بستن قدم دوم، NA و گروه به نیروی برتر من بدل شد. به واسطه فعالیت و خدمت گزاری، این توانایی را پیدا کردم که نیازهای گروه و معتادان در حال عذاب را بر خواست خودم ترجیح دهم. خودمحوری من آرام آرام کاهش پیدا کرد، و روند بازگشت سلامت عقل جای آن را گرفت. احساس کردم همان جایی هستم که باید باشم. دیگر حتی در سختی ها هم می توانستم ببینم که تلاش هایم بیهوده نیست. در نتیجه، داشتم طعم زندگی و رشد را می چشیدم. ... ادامه مطلب