شما چه برنامه ای را کار می کنید

امروز درک می کنم که چرا راه «زندگی به روال خودم» را انتخاب کرده و به آن عمل می کنم، دلیل آن «ترس خودخواهانه»ی من است، بنابراین، تنها راه رهایی واقعی از این نقص، کارکرد دوازده قدم انجمن معتادان گمنام و پیروی از راهکارهایی است که توسط سایر معتادان در حال بهبودی به من ارائه می شود . ... ادامه مطلب