پاداش های خدمت در NA

موهبت همراهی با سایر معتادان در کمک به معتادی که در عذاب است برای پیدا کردن راه بهبودی، با پیام رسانی، بقاء NA را تضمین می کنیم، با تمرین و استمرار در خدمت، این پیام به خانواده ها، جامعه و کل جهان بسط و توسعه پیدا می کند، خدمت ادای دین است در سراسر جهان ! ... ادامه مطلب