بیانیه های H&I خدمات جهانی معتادان گمنام

بیانیه خدماتی شماره 1 بیمارستان ها و مراکز معتادان انتقال پیام به داخل مركز مراقبت از نوجوانان,بیانیه خدمتی شماره 5 بیمارستان ها و مراکز معتادان مردان به آقایان و زنان به بانوان پیام رسانی می کنند ... ادامه مطلب