مهارت های امروز در حفظ و ثبات NA,روزهای ابتداییِ NA,بیماری اعتیاد و دلتنگی

مهارت های امروز در حفظ و ثبات NA

به نظر من بیماری اعتیاد، بیماری دلتنگی و احساس غربت است چرا که در ابتدای حضورم در جلسات بهبودی، چنین احساسی را داشتم، اما بعد از سپری شدن چندین روز ابتدایی  با روحیه ای وصف نشدنی از عشق اعضای انجمن معتادان گمنام، به مرور این احساس در من کم و احساس امنیت و صمیمیت بیشتری را تجربه نمودم. ... ادامه مطلب