یادگیری تعهدپذیری در خدمات

انواع مشکلات حاصل از اعتیاد فعال را تجربه کردم و در نقطه ای به این نتیجه رسیدم که باید قطع مصرف کنم و خودم را به هر طریقی که شده نجات بدهم .با لطف و نظر خداوند با معتادان گمنام آشنا شدم و در راهی قدم گذاشتم که به من کمک شد ، تا از معضل اعتیاد فعال رها شوم و در مسیر بهبودی قرار گرفتم . ... ادامه مطلب