معرفی و تاریخچه na

معرفی و تاریخچه na

قسمت یا جزء آخر از ساختار خدماتی در انجمن معتادان گمنام است و در واقع کنفرانس خدمات جهانی به نوعی مرکز سلسله اعصاب انجمن است زیرا مکانی است که در آن هر دو سال یکبار نمایندگان وکلای مناطق، کلیه اعضاء هیئت امناء و مدیر دفتر خدمات جهانی گرد هم می آیند تا درباره مسائل کلی انجمن در سطح جهان تبادل نظر کرده و تصمیم گیری نمایند. ... ادامه مطلب