معجزه در حال وقوع

فقط به این دلیل که من دیگر نمی توانم دخترم را ببینم و با او را در آغوش بگیرم، نمی توان گفت که او واقعیت ندارد. او حقیقت دارد. من واقعی هستم. من آن چه را که قبلا وجود داشته از دست نداده ام، فقط شکل آن تغییر کرده است ، شاپرک حالت عوض کرده و از پیله خارج شده است. شاپرک آزاد شده است، اليزابت رها شده ، من هم رها شده ام و اگر بخواهم می توانم آزاد بمانم . امروزه می خواهم آزاد باشم، بهبودی من را آزاد خواهد کرد، فقط برای امروز من آرامش دارم. ... ادامه مطلب