گذر از پریشانی,معجزه بهبودی NA,پیدا کردن معتادان گمنام,ابزارهای بهبودی NA

گذر از پریشانی

دانستن این که هنوز مکاشفه های بسیاری در راه است مرا بر سر شوق می آورد: هر روز، رازی است دیگر در دستان نیروی برتر. تجربه بشری من فقط بیماری ام نیست، و لازم نیست در مورد هر چه بر من می رود بیماری ام را مقصر بدانم. دم را غنیمت دانستن، مایه خجالت نیست. من حق دادم خوشبخت ، غمگین یا شاد باشم، اشتباه کنم، مدیون یا فارغ باشم، در فراق یار یا در جوار او باشم، و خیلی چیزهای دیگر.در اوایل دوران بهبودی یکی به من گفت یک دفتر معجزات روزانه بنویسم. من هر روز شاهد چنان اتفاق ها و معجزاتی هستم که دیگر نمی توانم ارزش زندگی را انکار کنم. این است که می خواهم دست به سوی شما دراز کنم و بگویم بمانید تا معجزات را ببینید. زندگی با تمام فراز و نشیبهایش سرشار از معجزه است. ... ادامه مطلب