قدرشناسی

هیچ کس پاک نخواهد شد ، مگر اینکه تشنه ی بهبودی باشد و تمایل داشته باشد، مادرم را از دست دادم، ولی مصرف نکردم، پدرم را، شغلم را، همسرم را و بسیاری از دوستانم را از دست دادم و حتی به خاطر کارهای گذشته ام به زندان افتادم ولی مصرف نکردم. ... ادامه مطلب