خدمت قویت میکند

نمی توانم باور کنم این من هستم. عصبانی، خجالتی، دست و پا چلفتی، کسی که از مورد توجه قرار گرفتن متنفر است و نمی تواند رهبری کند. ولی امروز، چیزی که می دانم و درک میکنم این است که خدمت کردن درباره من نیست، درباره دیگران است. ... ادامه مطلب