معتاد در حال بهبود

من شخصاَ، معتاد بودن را با درماندگی ، ناامیدی و ناخوشی مرتبط می دانم. در حالی که در اعتیاد فعال بودم ، مثل یک معتاد فکر می کردم ، مثل یک معتاد رفتار می کردم و در حقیقت، معتاد بودم. من نمی توانستم هوس استفاده از مواد مخدر را به هر قیمتی از دست بدهم ، حتی اگر عواقب دیوانه واری داشته باشد .خوابیدن در کو چه و خیابان ، یا خوابیدن با شکم گرسنه ، یا حتی مجبور شدن به التماس برای پول برای تهیه مواد مخدر ؛ صرف نظر از هر موقعیت و پیامد ناخوشایند ، مهمترین چیز در زندگی من مواد مخدر بود ، فرقی ندارد تزریق یا استنشاق ، هدف رسیدن به آرامش ذهنی است؛ در حقیقت ضربه زدن به جسم خود. ... ادامه مطلب