مجله پیام بهبودی شماره ۶۷ منتشر شد

معتاد تازه وارد در جلسه امید به بهبودی پیدا می کند و راه جدیدی در زندگی خود آغاز می نماید.هدف نشریه ((پیام بهبودی)) نیز کمک یک معتاد به معتاد دیگر است، ما هم یکی از همین ابزار بهبودی هستیم و با همکاری و یاری شما دوستان ۱۵ سال است که در این سفر همراه صدها هزار عضو دیگر، این برنامه معنوی و روحانی را با هم اجرا می کنیم. قطع مصرف پله اول است…. ... ادامه مطلب

کمک به یک معتاد تنها

پس از این احتمال اینکه ایشان در انزوا غرق شوند و فکر کنند که هیچکس به آنها اهمیت نمی دهد، کمتر خواهد بود. احتمال اینکه آنها دوباره مصرف کنند، کمتر و اینکه با تداوم به جلسات بازگردند بیشتر خواهد بود و اگر شما آن معتادی هستید که تنهایی در جلسه ای نشسته اید، به اطراف خود نگاه کنید و اطاق و یا محل جلسه را چک کنید. مشارکت با یک معتاد تنهای دیگر منجر به آغاز معجزه ها می شود ، «من نمی توانم، ما می توانیم » ... ادامه مطلب