ترازنامه,فقط برای امروز 26 اسفند,معتادان مصرف کننده,نیازهای اعتیاد,فرد معتاد

ترازنامه (فقط برای امروز 26 اسفند)

وقتی مصرف می کردیم رفتار ما با نیازهای اعتیاد ما تعیین می شد، بسیاری از ما هنوز هم متوجه شباهت شخصیت خود با رفتار خود در دوران اعتیاد می شویم و این امر موجب شرمندگی و نومیدی ما می شود، امروز نباید مانند گذشته بر اساس اعتیاد خود عمل کنیم؛ بهبودی امکان تغییر را به ما داده است. ... ادامه مطلب