بولتن شماره 13

اصول انجمن ما بارز و مشخص هستند و به خاطر پیشرفت و توسعه انجمن و همین طور بهبودی تک تک اعضا، باید روش ما در برخورد با مشکل اعتیاد، به وضوح و آشکار در جلسات ما بیان گردد. ... ادامه مطلب