May 11 Balancing the Scales

متعادل کردن ترازو (فقط برای امروز 21 اردیبهشت)

میتوانیم از اعضایی که ترازوی خود را تثبیت کرده اند، کمک بخواهیم، آنها آرام، خونسرد و با اعتماد به نفس به نظر می رسند، پس از فهمیدن معضل ما لبخند می زنند و از اینکه چگونه عجله را کنار گذاشتند و در مواقعی تنها چند دانه شن به هر دو کفه ترازو اضافه کردند و در بهبودی به تعادل دست یافتند، صحبت می کنند. ... ادامه مطلب