کمک به یک معتاد تنها

پس از این احتمال اینکه ایشان در انزوا غرق شوند و فکر کنند که هیچکس به آنها اهمیت نمی دهد، کمتر خواهد بود. احتمال اینکه آنها دوباره مصرف کنند، کمتر و اینکه با تداوم به جلسات بازگردند بیشتر خواهد بود و اگر شما آن معتادی هستید که تنهایی در جلسه ای نشسته اید، به اطراف خود نگاه کنید و اطاق و یا محل جلسه را چک کنید. مشارکت با یک معتاد تنهای دیگر منجر به آغاز معجزه ها می شود ، «من نمی توانم، ما می توانیم » ... ادامه مطلب